Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів

Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів, що затверджено рішенням Координаційної ради ОП «Український мережевий інформаційний центр», Протокол 18 від «28» лютого 2014.

Текст Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів у форматі .pdf

 


Текст Положення:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Координаційної Ради
Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр”

від “28″ лютого 2014 року,

протокол №18

Голова Координаційної Ради

_____________________ П.П.Яцук

“28″ лютого 2014 року

 

Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, схваленої рішенням Координаційної ради Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – Координаційна рада) від 16.08.2013 (протокол №13), Тимчасових Правил реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР, схвалених рішенням Координаційної ради від 23.09.2013 (протокол №15), з дотриманням положень документів ІCANN (RFC#1591, ІCP-1), з урахуванням рекомендацій і вимог GAC ІCANN, CENTR, WІPO, а також міжнародного досвіду найкращих світових практик з питань адміністрування доменів верхнього рівня.

1.2. Це Положення визначає повноваження  та порядок формування складу Комісії з досудового вирішення доменних спорів, порядок організаційно-технічного забезпечення її діяльності.

1.3 У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

арбітр (арбітр) – фізична особа, резидент України, призначена Комісією;

відповідач – Реєстрант доменного імені щодо якого подано заяву;

висновок – висновок підготовлений арбітром (арбітрами) за результатами  розгляду справи відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів;

доменний спір – будь-який спір, який виникає в процесі реєстрації, адміністрування, технічного супроводу та використання доменних імен;

заява щодо досудового вирішення доменного спору (заява) – заява, подана заявником до Комісії відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів;

заявник – особа, яка подала заяву;

Реєстр рішень Комісії – електронний реєстр, розміщений на веб-сайті Комісії, що містить рішення Комісії, прийняті нею за результатами досудового вирішення доменних спорів, що набрали чинності;

сторона доменного спору (сторона) – заявник або відповідач;

Унітарне підприємство “Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет” (Центр) – юридична особа, резидент України, що забезпечує діяльність Комісії;

член Комісії – фізична особа, резидент України, призначена Координаційною радою до складу Комісії.

Інші терміни вживаються у значеннях встановлених у Законі України “Про телекомунікації”, Тимчасових Правилах реєстрації та користування доменними іменами, Концепції впровадження та розвитку домену .УКР та Технічному регламенті домену .УКР.

1.4. Комісія з досудового вирішення доменних спорів (Комісія) є колегіальним органом, створеним за рішенням Координаційної ради, для досудового вирішення доменних спорів.

1.5. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Порядком розв’язання доменних спорів,  іншими нормативно-правовими актами, рішеннями (документами), прийнятими (затвердженими) Координаційною радою, а також цим Положенням.

2. Повноваження Комісії

2.1. Комісія забезпечує досудове вирішення доменних спорів, для чого:

1) організовує прийом заяв та інших документів, розглядає висновки та приймає рішення відповідно до Порядку розв’язання доменних спорів;

2) організовує інформаційну та видавничу діяльність з питань досудового вирішення доменних спорів;

3) затверджує:

Регламент взаємодії між  Комісією з досудового вирішення доменних спорів та Унітарним підприємством “Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет” щодо досудового вирішення доменних спорів;

Положення про арбітрів Унітарного підприємства “Центр компетенції українського сегменту мережі Інтернет”;

4) організовує ведення Реєстру рішень Комісії;

5) вносить пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативно-правового та методологічного забезпечення процедури досудового вирішення доменних спорів, удосконалення діяльності Комісії, Центру;

6) здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

3. Склад Комісії

3.1. Комісія складається з членів Комісії в кількості семи осіб за їх згодою, з числа яких призначається Голова та один його заступник.

Склад Комісії та зміни до нього затверджуються рішенням Координаційної ради.

3.2. Член Комісії повинен бути громадянином України, який:

1) постійно проживає в Україні;

2) має повну вищу освіту (зокрема, технічну та/або юридичну та/або в сфері охорони прав інтелектуальної власності);

3) має не  менш як п’ятирічний досвід практичної роботи в органах державної влади, всеукраїнських громадських організаціях (об’єднаннях), підприємствах, установах, організаціях у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, охорони прав інтелектуальної власності, асоціаціях операторів/провайдерів Інтернет та телекомунікацій;

4) повинен знати:

законодавство у сфері охорони прав інтелектуальної власності;

нормативні та публічні документи, що регулюють питання досудового вирішення доменних спорів;

засоби зв’язку, обчислювальну та організаційну техніку;

основи професійної етики;

5) затверджений рішенням Координаційної ради до складу Комісії.

3.3. У складі Комісії не повинно бути:

пов’язаних осіб;

осіб, які знаходяться у  безпосередньому підпорядкуванні в трудових правовідносинах.

3.4. Член  Комісії призначається Координаційною радою строком на 3 роки за поданням Голови Координаційної ради.

3.5. Повноваження члена Комісії припиняються з наступних підстав:

за власною заявою члена Комісії;

втрата членом Комісії громадянства України;

виїзд члена Комісії на постійне місце проживання за межі України;

за рішенням Координаційної ради, прийнятим на підставі розгляду мотивованого звернення;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

обмеження судом дієздатності члена Комісії або визнання його недієздатним.

3.6. Голова Комісії:

приймає рішення про скликання колегій Комісії та головує на їх засіданнях;

приймає рішення про скликання пленумів Комісії та головує на їх засіданнях;

забезпечує дотримання Комісією цього Положення, Порядку розв’язання доменних спорів, тощо;

забезпечує контроль за виконанням затверджених Комісією висновків за результатами досудового вирішення доменних спорів тощо.

3.7. Заступник  Голови  Комісії виконує обов’язки Голови Комісії в разі його тимчасової відсутності.

4. Організаційна форма роботи Комісії

4.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання Комісії. Під час засідань Комісії ведеться протокол, який підписується всіма присутніми членами Комісії.

4.2. Засідання Комісії вважається правомочним у разі якщо на ньому присутні не менше 4 членів  Комісії. Комісія приймає рішення колегіально, більшістю голосів від її загального складу.

4.3. Засідання Комісії проводиться, як правило, один раз на тиждень. Засідання проходить у визначений Головою Комісії день. Дата проведення наступного засідання Комісії визначається Головою Комісії у визначений ним спосіб.

4.4. Рішення Комісії, які набрали чинності, є обов’язковими для всіх суб’єктів відносин з адміністрування, реєстрації і користування доменними іменами.

5. Організаційно-технічне

забезпечення діяльності Комісії

5.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Центром.

5.2. Комісія має бланк, форма якого затверджується рішенням Координаційної ради.

5.3. Комісія має печатку зі своїм найменуванням.

Директор ОП “Український

мережевий інформаційний центр”                                                                                                                                          Ю.В.Гончарук