Установчий договір UANIC

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням Зборів Засновників

Протокол №5

від “07” жовтня 2003 року

Голова  Зборів

______________________

                                            К.С. Синявський

Установчий Договір

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

в галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет

УКРАЇНСЬКИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

м. Київ, 2003 р.

Стаття 1

1.1. Цей Договір визначає порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – Об’єднання).

1.2. Об’єднання є неприбутковою недержавною організацією – об’єднанням підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет, яке створюється для здійснення суспільно-корисної діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня “.UA” в інтересах українського та глобального Інтернет співтовариства.

1.3. Об’єднання не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку та не розподіляє отримані доходи чи прибуток між Засновниками (учасниками).

1.4. Прибуток, отриманий після відшкодування витрат, відновлення фондів, розрахунків з кредиторами та бюджетом, між Засновниками не розподіляється та залишається в повному розпорядженні Об’єднання для здійснення ним своєї статутної діяльності.

Стаття 2

2.1. Засновниками та учасниками Об’єднання є:

1) Асоціація учасників ринку Інтернет України (АУРІУ);

2) Українська Національна Інтернет Асоціація (УНІА);

3) Асоціація операторів зв’язку ТЕЛАС;

4) ДП “Державний центр інформаційних ресурсів України”;

5) ДП „Українські спеціальні системи”.

2.2. Місце знаходження та юридична адреса Об’єднання:

Україна, 01025, м.Київ-2, вул. Володимирська, 10.

Стаття 3

3.1. Об’єднання здійснює діяльність та несе відповідальність з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня “.UA”, створення необхідних умов для реєстрацій, делегування та технічної працездатності доменних назв (імен) в домені .UA в інтересах українського Інтернет співтовариства, а також в інтересах розвитку глобальної системи доменних назв (імен), що адмініструється міжнародною Інтернет Корпорацією з присвоєння назв (імен) та номерів (ICANN) або іншою організацією, визначеною міжнародним співтовариством та визнаною Урядом України.

3.2. Об’єднання здійснює технічну підтримку, функціонування систем реєстрацій, контроль та захист системного реєстру і серверів доменних назв (імен) в домені .UA, інших систем адресування, з метою розвитку суспільних комп’ютерних (інформаційно-телекомунікаційних) мереж, задоволення потреб користувачів, розвитку та використання інформаційної та мережевої інфраструктури Інтернет в Україні.

Стаття 4

4.1. Об’єднання створюється з метою, ціллю та предметами діяльності, визначеними в Статуті Об’єднання.

Стаття 5

5.1. Кошти для створення та початку діяльності Об’єднання обсягом 300,00 тис. грн. (триста тисяч гривень) формуються за рахунок рівних внесків Засновників в сумі 60,00 тис. грн. (шістдесят тисяч гривень) грошовими коштами або майном, вартість якого еквівалентна визначеній сумі внесків.

5.2. Внесення Засновниками своїх частин коштів для створення Об’єднання здійснюється шляхом перерахування відповідних грошових коштів на розрахунковій рахунок Об’єднання або передачі Об’єднанню відповідного майна.

Стаття 6

6.1. Засновники визначають структуру Об’єднання і загальні принципи його функціонування та створюють органи управління Об’єднання. Подальші рішення по цих питаннях приймаються в порядку, встановленому Статутом Об’єднання.

Стаття 7

7.1. Засновники Об’єднання не зберігають прав на майно, передане ними у власність Об’єднанню. Засновники не відповідають по зобов’язаннях Об’єднання, а Об’єднання не відповідає по зобов’язаннях своїх засновників.

7.2. Об’єднання не обмежує, не здійснює контролю та не втручається в господарську та іншу діяльність своїх засновників (учасників). Засновники (учасники) залишають свою повну самостійність та незалежність своєї господарської та іншої діяльності від діяльності Об’єднання.

Стаття 8

8.1. Засновники зобов’язані:

­   протягом трьох місяців з моменту державної реєстрації Об’єднання внести у вигляді грошових коштів або майна свої частини коштів для створення Об’єднання;

­   виконувати вимоги Установчих документів Об’єднання.

Стаття 9

9.1. Цим Договором Засновники затверджують Статут Об’єднання та затверджують початковий склад Координаційної Ради Об’єднання:

  1. Довгий Станіслав Олексійович, Народний депутат України, Перший заступник голови комітету з питань будівництва, транспорту і зв’язку Верховної Ради України;
  2. Гончар Микола Вікторович, Голова Державного Комітету зв’язку та інформатизації України;
  3. Герасимов Анатолій Павлович, Заступник Голови Служби Безпеки України;
  4. Барлабанов Валерій Володимирович, представник Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України;
  5. Бурсук Олексій Данилович, член Правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ);
  6. Синявський Костянтин Степанович, Голова Правління Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ);
  7. Корж Юрій Віталійович, представник Асоціації операторів зв’язку ТЕЛАС;
  8. Поліщук Василь Григорович, Президент Української Національної Інтернет Асоціації (УНІА).

Стаття 10

10.1. Координаційна Рада вважається створеною та здійснює свою діяльність з моменту підписання Протоколу зборів засновників об’єднання „Український мережевий інформаційний центр (UANIC)” №2 від 11 листопада 2002 року, яким було затверджено початковий склад Координаційної Ради домену .UA (Координаційної Ради Об’єднання). Подальша діяльність Координаційної Ради визначається умовами Статуту Об’єднання з урахуванням вимог Розпорядження Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 липня 2003 року.

Стаття 11

11.1. Статут Об’єднання не може суперечити цьому Договору. Якщо будь-яке положення Статуту Об’єднання буде суперечити положенням цього Договору, необхідно керуватися нормами Статуту Об’єднання.

Стаття 12

12.1. Якщо будь-яке майно буде передане Засновниками в користування Об’єднанню, то ризик випадкової загибелі та пошкодження цього майна покладається на Об’єднання.

Стаття 13

13.1. Якщо створюване Об’єднання буде визнано таким, що не відбувся, не буде зареєстроване або не буде в змозі розпочати свою діяльність з будь-яких причин, Засновники несуть збитки в частках пропорційно їхнім внескам до статутного фонду Об’єднання (незалежно від того, яка частина цих внесків була ними сплачена).

13.2. За збитки, спричинені невірними діями Засновників, пов’язаними з організацією Об’єднання, відповідальність покладається на тих Засновників, дії яких спричинили неможливість початку діяльності Об’єднання та його реєстрації, або несуть солідарну відповідальність у межах, визначених чинним законодавством України.

13.3. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Об’єднання після його державної реєстрації, відшкодовуються за рахунок Об’єднання.

Стаття 14

14.1. Якщо Засновники не вносять свою частку коштів або майна у відповідності до ст. 5 цього Договору, вони повинні у будь-якому разі виконати свої зобов’язання, без урахування терміну цих зобов’язань.

Стаття 15

15.1. Повідомлення, які направляються для виконання цього Договору, мають бути направлені в письмовій формі, і вважаються переданими належним чином, якщо вони відправлені по телефаксу, рекомендованим листом, автентичною електронною поштою або доставлені під підпис отримувача.

Стаття 16

16.1. Всі стосунки між Засновниками, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

Стаття 17

17.1. Засновники не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання виникло внаслідок обставин непереборної сили, дій державних органів або інших обставин, які знаходяться поза межами повного контролю Засновників.

При цьому виконання обов’язків по цьому Договору відсувається на строк дії таких обставин.

 Стаття 18

18.1. Якщо внаслідок зміни законодавства будь-яка стаття (її частина) стане недійсною. Засновники вживуть усіх заходів, щоб у найкоротший строк замінити таку статтю (її частину) новою, що відповідатиме вимогам чинного законодавства.

18.2 Якщо рішенням компетентного органу та/або суду будь-яка стаття або частина статті цього Договору буде визнана недійсною, то таке рішення не буде поширюватись на інші статті цього Договору та не стане причиною ліквідації та/або припинення діяльності Об’єднання.

Стаття 19

19.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні зобов’язань по цьому Договору Засновники докладають необхідних зусиль для їх вирішення шляхом переговорів.

19.2 Якщо Засновники не дійшли згоди, будь-який з них має право передати спір в органи суду або арбітражного суду.

Стаття 20

20.1. Дія цього Договору може бути припинена у порядку, передбаченому Статутом.

Стаття 21

21.1. Цей Договір та Статут Об’єднання набуває чинності з дати підписання його Засновниками з урахуванням умов, змін та доповнень Протоколів зборів засновників Об’єднання підприємств „Український мережевий інформаційний центр” (UANIC) № 1 від 22 жовтня 2002 року, №2 від 11 листопада 2002 року, №3 від 28 лютого 2003 року, №4 від 31 липня 2003 року, №5 від 07 жовтня 2003 року і Протоколу Координаційної Ради домену .UA (Координаційної Ради Об’єднання) №1 від 14 листопада 2002 року. Цей Договір може бути змінений чи доповнений за згодою всіх Засновників з урахуванням вимог Статуту та нормативно-правових актів України щодо діяльності цього Об’єднання та нормативного регулювання окремих видів діяльності, що здійснюються цим Обєднанням. Зміни і доповнення до цього Договору та Статуту вносяться в у відповідні тексти, викладаються в новій редакції, яка затверджується (підписується) в установленому порядку засновниками, оформлюються відповідними Протоколами.

Договір укладено в новій редакції, яка затверджена Протоколом №4 від 31 липня 2003 року, на 5 (п’яти) аркушах в 4 (чотирьох) примірниках українською мовою.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

1) Асоціація учасників ринку Інтернет України (АУРІУ),

Україна, 04070, м. Київ, вул. Братська 6 ,к 202, АУРИУ, код ЄДРПОУ 31244408,

р/с 26002301261310 в Подольскому від. ПІБ м.Києва МФО 322197

Голова Правління                                           Синявський К.С.

2) Українська Асоціація операторів зв’язку (ТЕЛАС),

Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3, оф. 3,, код ЄДРПОУ

р/р _______________________________________________

Президент Асоціації                                       Соловйов Ю.О.

3) Українська Національна Інтернет Асоціація „УНІА” (УНІА),

Україна, 03192, м. Київ, вул. Міста Шалетт, 1, код ЄДРПОУ  31954513

р/р ________________________________________________

Президент Асоціації                                       Поліщук В.Г.

4) ДП “Державний центр інформаційних ресурсів України”,

м. Київ, вул. Хрещатик, 22, код ЄДРПОУ 30855996

р/р 260053011278 в АБ «Старокиївський банк», м.Київ, МФО 321477

Директор                                                         Сіман Ю.М.

5) ДП „Українські спеціальні системи”,

Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 83-б, код ЄДРПОУ 32348248,

п/р 2600712717 у АППБ „Аваль”, МФО 300335

Генеральний директор                                    Барлабанов В.В.

Установчий договір ОП УМІЦ в форматі .pdf.