Концепція впровадження та розвитку домену .УКР

Тимчасова Концепція впровадження та розвитку домену .УКР схвалена рішенням Координаційної ради Українського мережевого інформаційного центру, протокол № 13 від 16 серпня 2013 року.

Текст Концепції надається нижче:

 

СХВАЛЕНА

Рішенням Координаційної Ради
ОП «Український мережевий інформаційний центр»

Протокол № 13 від 16 серпня 2013 року

Тимчасова Концепція впровадження та розвитку домену .УКР


1. Загальні положення

1.1. Домен .УКР – кириличний загальнодоступний національний домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування частини адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, і який делегований Україні в рамках процедури впровадження інтернаціоналізованих доменних імен (IDN) для представлення України в глобальній системі доменних імен.

Адміністрування домену .УКР має здійснюватися в інтересах українського суспільства у відповідності до українського законодавства та з урахуванням міжнародних рекомендацій і діючих стандартів Інтернету.

1.2. Концепція визначатиме засади впровадження та розвитку домену .УКР на найближчі 10 років та створена на принципах партнерства між зацікавленими сторонами Інтернет-співтовариства, які представляють інтереси громадськості, бізнесу та держави.

1.3. Концепція визначає основні напрями і принципи впровадження та розвитку домену .УКР в інтересах Інтернет-співтовариства України, сприяння розвитку відкритої конкуренції у сфері надання послуг з реєстрації доменних імен в домені .УКР та забезпечення рівних умов для всіх категорій користувачів Інтернету.

2. Модель адміністрування та реєстрацій доменних імен в домені .УКР

2.1. Моделлю адміністрування та реєстрацій в домені .УКР передбачається наступні суб’єкти відносин:

- Заявник – особа, яка надає заявку щодо реєстрації доменного імені;

- Реєстрант – особа, в інтересах якої здійснюються реєстрація доменного імені, та яка набуває право розпорядження доменним ім’ям у межах Законодавства України, Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР і діючого договору з Реєстратором;

- Реєстратор – юридична особа або суб’єкт підприємницької діяльності, резидент України, що акредитована Адміністратором домену .УКР, мають діючий договір з Оператором реєстру домену .УКР щодо підключення до системи реєстрації та надають послуги Заявникам та Реєстрантам з реєстрації та обслуговування доменних імен;

- Адміністратор домену .УКР – уповноважена недержавна організація, визначена у відповідності до законодавства України, і яка отримала право від ICANN на адміністрування домену .УКР та є юридичною особою – резидентом України.

Адміністратор домену .УКР не надає платні послуги Заявникам та Реєстрантам та не обслуговує їх;

- Оператор реєстру (технічний адміністратор) домену .УКР – юридична особа, яка є резидентом України, що здійснює технічне обслуговування реєстру домену .УКР та інших автоматизованих систем, задіяних у обслуговуванні доменних імен в домені .УКР, і який визначається Координаційною радою за пропозицією Адміністратора домену .УКР;

- Оператор реєстру (технічний адміністратор) домену .УКР не надає платні послуги Заявникам та Реєстрантам і не обслуговує їх;

- Координаційна Рада – вищий статутний колегіальний орган управління Адміністратором домену .УКР, який утворюється з представників органів державної влади (за посадою), уповноважених представників всеукраїнських громадських організацій (об’єднань) у сфері ІКТ, асоціацій операторів/провайдерів Інтернет та телекомунікацій.

Координаційна Рада схвалює:

- Правила реєстрації і користуванні доменними іменами в домені .УКР,

Координаційна Рада затверджує:

- умови акредитації Реєстраторів;

- порядок розв’язання доменних спорів, розроблений Адміністратором домену .УКР;

- порядок формування «стоп – листа» домену .УКР;

- інші публічні документи в домені .УКР;

- пропозицію Адміністратора домену .УКР щодо визначення оператора реєстру домену .УКР з декількох претендентів;

- пропозицію Адміністратора домену .УКР щодо утворення комісії з досудового вирішення доменних спорів, організаційну форму утворення, принципи її діяльності за пропозицією ,

та контролює дотримання визначених документів Адміністратором домену .УКР, та іншими суб’єктами відносин в домені .УКР, а також здійснює інші повноваження, що передбачені законодавством, цією Концепцією та Статутом Адміністратора домену .УКР;

- Комісія з досудового вирішення доменних спорів створюється Координаційною радою з метою вирішення різноманітних спорів, які виникають в процесі реєстрації, адміністрування, технічного супроводу та використання доменних імен. Комісія з вирішення доменних спорів здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства України та Порядку розв’язання доменних спорів, затвердженого Координаційною радою. Рішення Комісії, що набрали чинності є обов’язковими для Адміністратора та/або Оператора реєстру домену .УКР, Реєстраторів, Заявників та Реєстрантів, які є учасниками конкретного доменного спору.

Рішення комісії з досудового вирішення спорів в домені .УКР можуть бути оскаржені впродовж визначеного терміну, не меншого ніж 10 календарних днів, в судах загальної юрисдикції.

Рішення комісії набирають чинності виключно після спливання терміну, визначеного для оскарження цих рішень.після спливання терміну, визначеного для оскарження цих рішень.

2.2. Права та обов’язки Реєстрантів, Реєстраторів, Адміністратора, Оператора реєстру, а також засади їх діяльності мають бути визначені в Правилах реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР, а також у відповідних договорах, що укладаються між суб’єктами відносин в домені .УКР.

3. Основні аспекти реєстрацій

3.1. При реєстрації доменних імен в домені .УКР реалізується принцип “відкритої реєстрації”, який передбачає, що Заявник самостійно визначає ім’я домену, який він бажає зареєструвати в другому рівні домену .УКР (наприклад, ІМ’Я.УКР). При цьому використовується принцип “перший прийшов – перший обслугований”. До реєстрації доступні усі вільні доменні імена, якщо слова та словоформи на основі яких утворюються доменні імена не включені у «стоп-лист».

Наявність домену в домені .УКР не є ознакою належності чи неналежності Реєстранта до Українського сегменту мережі Інтернет та не може використовуватись як умова здійснення господарської чи підприємницької діяльності в Україні.

В домені .УКР реєструються тільки доменні імена другого рівня.

Доменні імена в домені .УКР реєструються за бажанням Замовника на строк від 1 року до 10 років.

3.2. В домені .УКР дозволяється реєстрація доменних імен виключно з використанням букв української і російської мов, арабських цифр, дефісу усередині доменного імені та апострофу у відповідності до таблиці кодування, що визначається Адміністратором домену .УКР.

Використання букв латиниці у доменних іменах в домені .УКР не дозволяється.

3.3. Доменні імена, які реєструються у домені .УКР з урахуванням належного кодування, повинні також відповідати загальним вимогам відповідних технічних стандартів Інтернет.

3.4. Заявником може бути юридична або фізична особа , яка подала заявку на реєстрацію певного доменного імені.

3.5. Реєстрантом доменного імені може бути юридична або фізична, яка уклала договір з Реєстратором доменних імен у домені .УКР.

3.6. Заявник або Реєстрант самостійно обирає Реєстратора, який від імені та в інтересах Реєстранта здійснює реєстрацію та/або обслуговування відповідного доменного імені. Між Реєстратором та Реєстрантом укладається угода щодо реєстрації та обслуговування доменного імені Реєстранта.

3.7. У реєстрації доменного імені в домені .УКР Заявнику або Реєстранту може бути відмовлено з наступного виключного переліку підстав:

- доменне ім’я не відповідає вимогам, визначених п.3.2 та п.3.3;

- доменне ім’я вже зареєстровано на іншого Реєстранта;

- слово або словоформу, на основі яких створюється доменне ім’я внесено у «стоп-лист»;

- у відношенні доменного імені існує невирішений (незавершений) спір, заява щодо якого належним чином подана, зареєстрована і розглядається Комісією з досудового вирішення спорів в домені .УКР та/або судами України та/або міжнародними судовими установами, рішення яких є обов’язковими для України;

- на підставі чинних рішень Комісії з вирішення доменних спорів та/або судів України та/або міжнародних судових установ, які набули чинності та є обов’язковими для виконання на території України.

3.8. «Стоп-лист» складається зі списку безумовно заборонених для реєстрації слів (список виключний, містить слова та усі словоформи, що суперечать публічному порядку (моралі), нецензурна лексика та образливі слова) та списку умовно зарезервованих слів (назв) у інтересах спеціальної категорії Реєстрантів.

До «стоп-листа» можуть входити наступні категорії слів (назв):

такі, що співпадають, або є схожими до ступеня змішування, або імітують:

- повні чи скорочені офіційні та загальновживані і добре відомі назви органів державної влади, місцевого самоврядування, державних посад, міжнародних (міждержавних) організацій, держав, країн та міждержавних утворень;

- прізвища відомих політичних діячів та вищих посадових України;

- назви географічних об’єктів та регіонів України (до районних центрів);

- слова (назви), що можуть використовуватись у технологічних цілях для забезпечення функціонування системи реєстрацій у домені .УКР;

«Стоп-лист» формується Адміністратором домену .УКР у Порядку, що визначається Координаційною радою.

Спеціальна категорія Реєстрантів та порядок реєстрації доменних імен, що співпадають із зарезервованими у «стоп-листі» словами (назвами), визначатимуться Правилами реєстрації і користування доменними імена в домені УКР.

3.9. Реєстрація доменного імені може бути скасована виключно у таких випадках:

- за вимогою Реєстранта цього доменного імені;

- закінчення строку реєстрації доменного імені відповідно до Договору з Реєстратором;

- на підставі рішень Комісії з вирішення доменних спорів та/або судів України та/або міжнародних судових установ, рішення, виконання яких є обов’язковим на території України, що набули чинності.

Делегування доменного імені призупиняється на підставі відповідного рішення Комісії з досудового вирішення доменних спорів, також у тому випадку, коли особу відповідача (Реєстранта) у зареєстрованому належним чином доменному спорі щодо відповідного доменного імені напевне не може бути встановлено (під час реєстрації доменного імені надані недостовірні та/або хибні дані про Реєстранта). У такому випадку Реєстранту доменного імені, делегування якого призупинено, надається певний строк для виправлення даних про нього та продовження участі у доменному спорі.

3.10. Реєстрація доменного імені не подовжується на наступний термін реєстрації виключно у таких випадках:

- Реєстрантом не подана відповідна заявка про подовження реєстрації доменного імені до Реєстратора, що обслуговує дане доменне ім’я, або несвоєчасно здійснена оплата такої заявки;

- на підставі рішень Комісії з вирішення доменних спорів та/або судів України та/або міжнародних судових установ, рішення, виконання яких є обов’язковим на території України, що набули чинності.

3.11. Виключення зарезервованих слів із «стоп-листа» та їх подальша реєстрація у якості доменних імен здійснюється виключно в інтересах органів державної влади, місцевих громад (органів місцевого самоврядування), міжнародних (міждержавних) організацій, країн та міждержавних економічних утворень на підставі підтвердження права використання таких назв доменних імен. Слова, на основі яких створюються доменні імена, що можуть використовуватись у технологічних цілях, виключаються із «стоп- листа» та реєструються виключно в інтересах організацій, що виконують відповідні технологічні функції.

3.12. Ніякі зміни Правил реєстрацій та користування іменами доменів в домені .УКР та зміни в «стоп-листі» не можуть припиняти права сумлінних Реєстрантів щодо доменних імен, які вже зареєстровані.

Сумлінними визнаються Реєстранти, які набули прав розпорядження доменним іменем відповідно до Правил реєстрації і користування доменними імена в домені .УКР, затверджених Координаційною радою, та дотримуються їх.

4. Фінансова модель

4.1. Система адміністрування і реєстрацій доменних імен в домені .УКР повинна відповідати наступним принципам:

- бути самоокупною і самодостатньою;

- Координаційна Рада та Адміністратор домену .УКР повинні здійснювати свою діяльність виключно на безприбутковій основі.

4.2. Адміністратор домену .УКР отримує від Реєстраторів наступні види фіксованих (тобто незалежних від результатів діяльності Реєстраторів) платежів:

- за акредитацію Реєстраторів;

- за повторну акредитацію Реєстраторів, коли така акредитація була анульована у випадках неналежного виконання Реєстраторами своїх зобов’язань відповідно до Договору акредитації.

4.3. Умови акредитації Реєстраторів, вимоги до договору акредитації, тарифи на послуги Адміністратора домену .УКР затверджуються Координаційною радою та мають бути однаковими для усіх Реєстраторів.

4.4. Адміністратор домену .УКР може отримувати від Оператора реєстру періодичні фіксовані платежі, що витрачатимуться Адміністратором домену .УКР на забезпечення адміністративної діяльності офісу і працівників Адміністратора домену .УКР та забезпечення діяльності Координаційної Ради згідно до Договору на виконання функцій Оператора реєстру. Розмір платежів та періодичність їх виплат визначається в Договорі на виконання функцій Оператора реєстру.

4.5. Оператор реєстру домену .УКР має право отримувати від Реєстраторів наступні види платежів:

- за операції з доменними іменами у реєстрі (реєстрація, продовження реєстрації, зміна Реєстратора (трансфер) тощо);

- разові платежі за послуги, що пов’язані із підключенням технічних систем Реєстраторів до автоматизованої системи реєстру домену .УКР.

Вимоги до Договору Оператора реєстру з Реєстраторами затверджується Координаційною радою.

Тарифи на послуги Оператора реєстру визначаються в Договорах між Оператором реєстру та Реєстраторами, мають базуватись на ринкових принципах, бути привабливими для Реєстраторів та конкурентоздатними у порівнянні з тарифами у реєстрах інших доменів верхнього рівня, а також бути єдиними для всіх Реєстраторів. До тарифів не можуть включатися роялті або будь-які інші ліцензійні відрахування. У разі виникнення спорів відносно тарифів Оператора реєстру, Реєстратор має право звернутися з апеляцією до Адміністратора.

4.6. Фінансування діяльності Комісії з досудового вирішення доменних спорів здійснюється за рахунок надходжень від її діяльності.

5. Організаційні принципи

5.1. Акредитація Реєстраторів здійснюється Адміністратором домену .УКР у відповідності до умов акредитації та вимог до договору Оператора реєстру з Реєстраторами, затверджених Координаційною Радою.

Умови акредитації є організаційними, технічними та кваліфікаційними умовами здійснення сталого та безпечного функціонування системи реєстрації доменних імен в домені .УКР.

5.2. Правила домену .УКР є єдиними для всіх суб’єктів відносин у домені .УКР.

5.3. Взаємовідносини Реєстраторів і Реєстрантів повинні здійснюватися виключно на основі договорів, в тому числі публічних.

Заявники та Реєстранти повинні обслуговуватись переважно за «безпаперовим» принципом з використанням електронних документів та електронного документообігу у відповідності до законодавства України.

5.4. Всі внутрішні документи Адміністратора домену .УКР повинні бути відкритими для Координаційної Ради, яка визначатиме порядок доступу до цих документів, документи, які підлягають публікації та порядок їх публікації.

Звіти про результати фінансової діяльності Адміністратора домену .УКР та статистичні дані щодо реєстрацій доменних імен в домені .УКР підлягають обов’язковій щорічній публікації.

6. Програмне забезпечення та технічна інфраструктура

6.1. Програмне забезпечення, що використовуватиметься Оператором реєстру домену .УКР та Реєстраторами, повинне відповідати кращим практикам координуючих організацій з присвоєння номерів та імен в мережі Інтернет, бути зручним для використання Реєстраторами, базуватись на відкритому протоколі ЕРР (Extensible Provisioning Protocol), що призначений для управління реєстраційною інформацією та мати веб-інтерфейс для Реєстраторів.

6.2. Система отримання даних про Реєстрантів та призначених ним осіб, відповідальних за обслуговування доменних імен WHOIS. повинна забезпечувати можливість отримання актуальної і достовірної інформації від реєстру та Реєстраторів в домені .УКР. Система WHOIS повинна передбачати механізми запобігання отримання інформації про особу Реєстранта та призначених ним осіб для обслуговування доменних імен з метою розсилання спаму та порушення встановлених законодавством вимог.

6.3. Перевірка програмного забезпечення, що використовується Оператором реєстру та Реєстраторами домену .УКР для обслуговування реєстрацій та операцій з доменними іменами, здійснюється Адміністратором домену .УКР в порядку, визначеному Координаційною Радою.

6.4. Технічна інфраструктура домену .УКР повинна відповідати вимогам, що встановлюються відповідними технічними документами ICANN щодо сталої її роботи, збереження даних, що обробляються елементами цієї інфраструктури, захисту від несанкціонованого доступу.

7. Юридичний статус Правил в домені .УКР

7.1. Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР мають бути обов’язковими для усіх суб’єктів відносин в домені .УКР.

Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР мають розроблятись Адміністратором домену .УКР за участю зацікавлених сторін українського Інтернет-співтовариства та схвалюються Координаційною радою.

7.2. Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР повинні мати нормативний (регуляторний) статус та бути зареєстрованими в Міністерстві юстиції України. Реєстрація цих Правил повинна здійснюватись у відповідності до встановлених вимог законодавства України органом державної влади, з яким Адміністратором домену .УКР укладено Угоду про врегулювання відносин, пов’язаних з адмініструванням адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або до якого належним чином звернулась Координаційна Рада.

7.3. Проекти документів, що стосуються Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР повинні проходити процедуру публічного обговорення.

7.4. Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР мають містити термінологію, що використовується у всіх публічних документах в домені .УКР, права та обов’язки суб’єктів відносин, опис процедур та операцій в домені .УКР, виключний перелік причин відмови у реєстрації та виключний перелік причин призупинення та/або скасування реєстрацій, порядок публікації та отримання даних в системі WHOIS, порядок формування «стоп-листа» та порядок виключення з нього зарезервованих слів і назв, порядок вирішення спорів, вимоги до договорів тощо. Правила та Регламенти повинні визначати процедуру внесення змін та доповнень до них, визначати порядок введення їх в дію.

8. Порядок введення домену .УКР у експлуатацію

8.1. Реєстрація та використання доменних імен в домені .УКР здійснюється після затвердження Координаційною радою відповідних Правил домену .УКР, визначення Оператора реєстру та акредитації Реєстраторів.

8.2. З моменту початку реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР впродовж 4 місяців має діяти період пріоритетної реєстрації для власників прав інтелектуальної власності та інших спеціальних категорій Реєстрантів, що визначатимуться в Правилах реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР.

Період пріоритетної реєстрації може бути подовжено за рішенням Координаційної ради.

8.3. Адміністратором домену .УКР по узгодженню з Координаційною радою на період до 1 року з початку реєстрації у домені .УКР може бути застосований механізм обмеження мінімального терміну реєстрації доменного імені, який не може перевищувати 10 років, а також механізми поетапного відкриття доступу до вільної і необмеженої реєстрації доменних імен в домені .УКР.

Якщо такі механізми застосовані, то вони мають бути застосованими до усіх доменів, що реєструються у відповідний період. При цьому, не допускається будь-які механізми аукціонів або цінової дискримінації у залежності від доменної назви, що реєструється/замовляється.

9. Заключні положення

9.1. Ця Концепція була розроблена в ході спільних консультацій і є відкритою для підписання, представниками Інтернет-співтовариства України безпосередньо зацікавленими у створенні цивілізованої системи управління простором в домені .УКР.

9.2. Підписуючи цю Концепцію, погоджуємось з її положеннями і приймаємо на себе відповідальність за відкрите і справедливе управління доменом .УКР та за його розвиток в інтересах українського та глобального Інтернет-співтовариства.

9.3. Підписанти зобов’язуються робити все від них залежне з метою втілення цієї Концепції в життя.

Текст тимчасової Концепції впровадження та розвитку домену .УКР в форматі .pdf