Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР

Тимчасові Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР схвалені рішенням Координаційної Ради ОП «Український мережевий інформаційний центр», Протокол № 16 від «17» жовтня 2013 року.
Зі змінами згідно Протоколу № 17  від «31» січня 2014 року.

Текст тимчасових Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР (версія 5.0) в формате .pdf


Текст Правил:

СХВАЛЕНО

Рішенням Координаційної Ради
ОП «Український мережевий інформаційний центр»

Протокол № 17

від «31» cічня 2014 р.

Голова Координаційної Ради

_____________________П. Яцук
«08» лютого 2014 р

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА

реєстрації та користування доменними іменами в
домені  .УКР

 

(версія 5.0)

Зміст

1.   Загальні положення.

2.   Визначення термінів.

3.   Модель адміністрування, реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР

3.1.   Суб’єкти відносин.

3.2.   Функції субʼєктів відносин.

4.   Загальні принципи реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР та їх делегування.

4.1.   Реєстрація доменних імен в домені .УКР здійснюється на наступних умовах.

4.2.   Замовлення та реєстрація доменних імен в домені .УКР здійснюється в наступному порядку:

4.3.   Трансфер доменного імені (зміна Реєстратора домену).

4.4.   Статуси доменних імен.

4.5.   Принципи та умови функціонування інформаційної служби WHOIS для доменних імен в домені .УКР .

5.   Пріоритетна реєстрація доменних імен в домені .УКР.

6.   Вирішення доменних спорів.

Додаток №1. Зразок листа для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР (згідно умов пункту 5.11 тимчасових Правил) 
Умови при яких заявники на реєстрацію доменних імен повинні надати листи відповідно до Додатку  № 1.

Додаток №2. Зразок листа для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР (згідно умов пункту 5.16 тимчасових Правил)
Умови при яких заявники на реєстрацію доменних імен повинні надати листи відповідно до Додатку  № 2.


1. Загальні положення.

1.1.         Ці тимчасові Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР (далі – Правила) набувають сили починаючи з затвердження Координаційною радою об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (далі – Координаційна рада) і діють до державної реєстрації нових Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР, в порядку передбаченому Законодавством України та  Концепцією впровадження та розвитку домену .УКР.

1.2.         Ці Правила розроблені відповідно до тимчасової «Концепції впровадження та розвитку домену .УКР», яка затверджена протокольним рішенням Координаційної Ради об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» від 18.07.2013 № 13.

1.3.         Ці Правила розроблені з дотриманням положень документів ІCANN (RFC#1591, ІCP-1), з урахуванням рекомендацій і вимог GAC ІCANN, CENTR, WІPO, Закону України «Про телекомунікації».

1.4.         Ці Правила визначають термінологію, що використовується в домені .УКР, права та обов’язки суб’єктів відносин, опис загальних процедур реєстрації доменних імен та адміністрування в домені .УКР, порядок публікації та отримання даних в системі WHOIS.

1.5.         Внесення змін та доповнень до цих Правил здійснюється за ініціативою Координаційної ради та Адміністратора домену .УКР в межах їх повноважень і відбувається шляхом схвалення нової редакції (версії) Правил у тому ж порядку, що і первинне схвалення. Введення в дію нової редакції (версії) Правил не відмінятимуть зобов’язань і прав Реєстрантів, Реєстраторів, Оператора реєстру, Адміністратора домену .УКР, Координаційної ради та Комісії з досудового вирішення доменних спорів, які виникли під час дії цих Правил.

1.6.         Контроль за виконанням цих Правил здійснює Адміністратор домену .УКР та Координаційна рада в межах їх повноважень, що визначаються у цих Правилах, Концепції впровадження і розвитку домену .УКР, Статуті Адміністратора домену .УКР та Угоді між Адміністратором домену .УКР та уповноваженим державним органом.

1.7.         Ці Правила та всі інші публічні документи, що пов’язані з цими Правилами, постійно розміщені в мережі Інтернет на веб-сайті Адміністратора домену .УКР за адресами: http://уміц.укр, http://адміністратор.укр, http://uanic.net.

1.8.         Юрисдикцією цих Правил є юрисдикція України.

2. Визначення термінів.

2.1.         Терміни, які вживаються у цих Правилах:

Адміністратор домену верхнього рівня .УКР (Адміністратор) -      уповноважена недержавна організація – юридична особа, резидент України, утворена самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет за участю вповноважених державних організацій та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог,  що здійснює адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідності до чинного законодавства, міжнародних рекомендацій та правил реєстрації і користування доменними іменами у національних доменах верхнього рівня;
адреса мережі Інтернет -      визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор, що адресує доменні імена в ієрархічній системі доменних назв, елементи (вузли) мереж, мережеве обладнання або кінцеве обладнання в мережі Інтернет;
адресний простір українського сегмента мережі Інтернет -      сукупність доменних імен і адрес за протоколами та стандартами Інтернет, які однозначно ідентифікують українські ресурси в мережі Інтернет. Адресний простір українського сегмента мережі Інтернет є національним ресурсом України;
акредитація реєстратора -      процедура, у ході якої претендент, що бажає здійснювати діяльність як реєстратор, підтверджує відповідність організаційним, кваліфікаційним та технічним вимогам, що визначені Положенням про акредитацію реєстраторів;
делегування доменного імені -      передача прав управління доменним ім’ям в інтересах Реєстранта шляхом  створення запису про сервери доменних імен, які забезпечують адресування відповідного імені цього домену, і які (сервери) належать та/або використовуються особами, що несуть відповідальність за функціонування цього домену;
домен -      частина міжнародної ієрархічної системи доменних імен, яка має унікальний символьний ідентифікатор (доменне ім’я), що її ідентифікує, та централізовано адмініструється;
домен верхнього рівня .УКР (домен .УКР) -      національний домен у верхньому рівні ієрархії у міжнародній ієрархічній системі доменних імен, що є загальнодоступним ресурсом суспільного користування, створеним на основі ідентифікаторів назв або позначень (кодів) країн відповідно до міжнародних стандартів та найкращих світових практик, для обслуговування адресного кириличного простору українського сегмента мережі Інтернет та для самоідентифікації приналежності ресурсів мережі Інтернет до України. Домен верхнього рівня .УКР є національним ресурсом;
домен другого рівня -      частина адресного  простору  мережі Інтернет,  що розташовується на другому рівні ієрархії імен у  цій мережі;
доменне ім’я -      унікальне символьне позначення, сформоване відповідно до національного законодавства і міжнародних вимог та зареєстроване в ієрархічній системі доменних імен мережі Інтернет;
заявник -      юридична або фізична особа, що надала заявку щодо реєстрації доменного імені в інтересах Реєстранта;
інформаційна служба WHOIS (WHOIS) -      інформаційна служба у складі реєстру домену .УКР, що забезпечує публічний доступ до частини даних з реєстру, відповідає стандартам Інтернет та надає можливість отримання інформації про зареєстровані доменні імена, їх Реєстрантів, Реєстраторів, уповноважених Реєстрантами контактних осіб, делегування доменів, та іншої публічно доступної інформації;
Оператор реєстру національного домену верхнього рівня (Оператор реєстру) -      Оператор реєстру національного домену верхнього рівня (Оператор реєстру) – юридична особа, яка є резидентом України, що здійснює технічне обслуговування реєстру домену .УКР та інших автоматизованих систем, задіяних у обслуговуванні доменних імен в домені .УКР, і який визначається Координаційною радою за пропозицією Адміністратора домену .УКР;
реєстр домену .УКР (реєстр) -      інформаційно-телекомунікаційна система, в якій накопичується та обробляється інформація про доменні імена, які реєструються та доменів, які делегуються у домені .УКР;
Реєстрант доменного імені (Реєстрант) -      юридична або фізична особа, на ім’я та в інтересах якої реєструється доменне ім’я та делегується відповідний домен згідно цих Правил та умов договору з Реєстратором. Реєстрант доменного імені є його розпорядником;
Реєстратор доменних імен (Реєстратор) -      юридична особа або суб’єкт підприємницької діяльності, резидент України, що акредитовані Адміністратором домену .УКР, мають діючий договір з Оператором реєстру домену .УКР щодо підключення до системи реєстрації та надають послуги Заявникам та Реєстрантам з реєстрації та обслуговування доменних імен;
реєстрація доменного імені -      створення Реєстратором на певний строк та відповідно до умов договору, укладеного між ним та Реєстрантом, у реєстрі домену .УКР запису про доменне ім’я, його Реєстранта, уповноважених цим Реєстрантом контактних осіб, делегування домену. Записи здійснюються згідно із стандартами Інтернет та відповідно до правил реєстрації і користування доменними іменами;
сервери доменних імен -      спеціальне програмне забезпечення та технічні засоби, що згідно із стандартами Інтернет забезпечують адресування доменних імен, які делеговані на ці сервери доменних імен. На верхніх рівнях міжнародної ієрархічної системи доменних імен є невід’ємною частиною відповідних реєстрів доменів верхнього рівня;
комісія з досудового вирішення доменних спорів -      орган, який створюється Координаційною радою за пропозицією Адміністратора домену .УКР з метою вирішення різноманітних спорів, які виникають в процесі реєстрації, адміністрування, технічного супроводу та використання доменних імен;
«стоп-лист» доменних імен (стоп-лист) -      винятковий перелік слів (назв), використання яких заборонено в доменних іменах або слова (назви) зарезервовано. Стоп-лист формується на принципах динамічного оновлення;
Технічний регламент -      документ, яким встановлюються технічні політики та процедури обслуговування та підтримки реєстру домену .УКР, сукупність параметрів і характеристик технічної інфраструктури в домені .УКР, вимоги до цієї інфраструктури та взаємодії її учасників, затверджується Адміністратором за пропозицією Оператора реєстру;
український сегмент мережі Інтернет -      сукупність інформаційно-телекомунікаційних мереж, вузлів цих мереж, що розташовані на території України та/або належать резидентам України і котра логічно зв’язана адресним простором, що є похідним від національних доменів верхнього рівня та адресів на основі Інтернет-протоколу, які згідно із стандартами та правилами в Інтернет присвоєні та/або використовуються резидентами України.

3. Модель адміністрування, реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР

3.1. Суб’єкти відносин.

3.1.1.  Суб’єктами відносин з адміністрування, реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР є:

1)    Координаційна рада,

2)    Адміністратор,

3)    Оператор реєстру,

4)    Реєстратори,

5)    Заявники,

6)    Реєстранти,

7)    Комісія з досудового вирішення доменних спорів.

3.1.2.  Адміністратор є уповноваженою організацією, якій делеговане право адміністрування домену .УКР.

3.1.3.  Адміністратор, Оператор реєстру, Реєстратори повинні бути резидентами України.

3.1.4.  Реєстрація доменних імен в домені .УКР здійснюється Реєстраторами, що акредитовані для цього Адміністратором. Акредитація Реєстраторів здійснюється у відповідності до умов акредитації, що затверджуються Координаційною Радою. Умовами акредитації визначаються організаційні, технічні та кваліфікаційні вимоги до Реєстраторів. Реєстратор повинен мати власний автоматизований програмно-апаратний комплекс, який взаємодіє з реєстром домену .УКР у відповідності до Технічного регламенту.

3.1.5.  Заявниками та Реєстрантами можуть бути юридичні або фізичні особи, що є процесуально дієздатними, можуть набувати права і нести відповідальність згідно законодавства України.

3.1.6.  Комісія з досудового вирішення доменних спорів створюється за ініціативою Адміністратора домену .УКР. Її склад затверджується Координаційною радою відповідно до Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів.

3.2. Функції суб’єктів відносин.

3.2.1.  Координаційна рада координує, визначає основні засади діяльності та контролює діяльність Адміністратора національного домену .УКР.

Координаційна Рада схвалює Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР.

Координаційна Рада затверджує:

1)    умови акредитації Реєстраторів;

2)    порядок досудового вирішення доменних спорів за пропозицією Адміністратора домену .УКР;

3)    порядок формування «стоп-листа» домену .УКР;

4)    вимоги до договору Оператора реєстру з Реєстраторами;

5)    інші публічні документи в домені .УКР;

6)    Оператора реєстру домену .УКР за пропозицією Адміністратора домену .УКР;

7)    Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів.

Координаційна Рада контролює дотримання умов схвалених та затверджених нею документів в домені .УКР, а також здійснює інші повноваження, що визначені законодавством, цими Правилами та Статутом Адміністратора домену .УКР.

3.2.2.  Адміністратор домену забезпечує виконання наступних функцій:

1)    розробку проектів і впровадження схвалених Правил реєстрації і користування доменних імен в домені .УКР та відповідного Технічного регламенту;

2)    надання пропозиції щодо вибору Оператора реєстру і укладення з ним відповідного договору;

3)    затвердження Технічного регламенту домену .УКР;

4)    проведення акредитації Реєстраторів;

5)    забезпечення умов для безперервного обслуговування Реєстрантів при припиненні діяльності будь-якого з Реєстраторів;

6)    забезпечення розвитку ефективних механізмів вирішення конфліктів при реєстраціях та/або спорів щодо зареєстрованих доменних імен;

7)    розробку пропозицій щодо Порядку розв’язання доменних спорів в домені .УКР;

8)    розгляд звернень та вжиття заходів, передбачених його повноваженнями та умовами відповідних договорів, щодо порушень цих Правил, Технічного регламенту, положення про акредитацію Реєстраторів Реєстраторами та Оператором реєстру;

9)    здійснення інших повноважень, що випливають з цих Правил, Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, умов Угоди з врегулювання відносин, пов’язаних з адмініструванням адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, його Статуту, умов договорів, у тому числі з Інтернет корпорацією з присвоєння номерів і адрес (ICANN).

10)                      прийняття остаточного рішення щодо реєстрацій доменних імен Реєстраторами вподовж періоду пріоритетної реєстрації.

3.2.3.  Оператор реєстру забезпечує виконання наступних функцій:

1)    безперебійну технічну підтримку функціонування реєстру домену .УКР;

2)    забезпечення належних процедур реєстрацій та визначених операцій з доменними іменами, підтримки інформаційної служби WHOІS  в домені .УКР;

3)    розробку технічних вимог щодо здійснення процедур реєстрацій та визначених операцій з доменними іменами, підтримки інформаційної служби WHOІS  в домені .УКР;

4)    укладення з Реєстраторами договорів про забезпечення доступу до реєстру домену .УКР у відповідності до Технічного регламенту;

5)    зберігання на строк не менше ніж 10 (десяти) років службової інформації про реєстрацію доменних імен, делегування доменів, дії Реєстраторів цих доменних імен, усі зміни, що відбувались з цією інформацією;

6)    проведення технічного аудиту Реєстраторів за дорученням Адміністратора та на умовах відповідних договорів;

7)    розробку технічної документації для домену .УКР;

8)    виконання рішень Комісії з досудового вирішення доменних спорів;

9)    інші повноваження, що випливають з цих Правил, Концепції впровадження та розвитку домену .УКР, його Статуту, умов договору з Адміністратором та Реєстраторами;

10)                      Оператор реєстру домену .УКР не надає платні послуги Реєстрантам та не обслуговує Реєстрантів.

3.2.4.  Реєстратор забезпечує виконання наступних функцій:

1)    надання послуг з реєстрації доменних імен в домені .УКР Заявникам та обслуговування (керування) цих доменних імен Реєстрантам;

2)    реєстрацію доменних імен на ім’я та в інтересах Реєстранта на умовах укладеного з ними договору;

3)    внесення до реєстру домену .УКР записів про реєстрацію доменних імен в порядку їх надходження від Заявників згідно із умовами договору з Реєстратором, внесення записів про делегування домену з відповідним доменним іменем, внесення змін до цих записів та записів про подовження реєстрації доменного імені в порядку їх надходження від Реєстрантів згідно із умовами договору з Реєстратором, цих Правил та умов договорів з Оператором реєстру;

4)    забезпечення технічного захисту інформації у своїх базах даних, інформаційно-телекомунікаційних системах, запобігання спотворенню інформації  внаслідок несанкціонованих дій третіх осіб;

5)    зберігання на строк не менше ніж 10 (десяти) років інформації про реєстрацію доменних імен, делегування доменів, Реєстрантів в цих доменних іменах, усі зміни, що відбувались з цією інформацією;

6)    забезпечення вимог законодавства щодо захисту персональних даних Заявників та Реєстрантів;

7)    здійснення розрахунків  за операції з доменними іменами в реєстрі домену .УКР відповідно до умов договору з Оператором реєстру;

8)    виконання рішень Комісії з досудового вирішення доменних спорів.

3.2.5.  Заявник.

Заявник надає достовірну і об’єктивну інформацію у заявці про реєстрацію доменного імені, а також виконує умови отримання послуг з реєстрації доменного імені, що визначаються Реєстраторами відповідно до цих Правил.

3.2.6.  Реєстрант.

Реєстрант розпоряджається і користується зареєстрованим на його ім’я та в його інтересах доменним іменем, надає достовірну і об’єктивну інформацію про себе та уповноважених ним третіх осіб, контактні дані про яких вносяться у реєстраційний запис про доменне ім’я і будуть доступними через інформаційну службу WHOIS, а також несе відповідальність згідно умов, визначених цими Правилами та договором з Реєстратором.

Реєстрант зобов’язаний:

1)    укласти договір про реєстрацію і обслуговування (керування) доменного імені з Реєстратором, виконувати умови цього договору, виконувати умови цих Правил;

2)    надавати достовірну і об’єктивну інформацію про себе та уповноважених ним осіб, контактні дані про яких вносяться у реєстраційний запис про доменне ім’я і будуть доступними через інформаційну службу WHOIS, а також нести відповідальність згідно умов, визначених цими Правилами та договором з Реєстратором;

3)    своєчасно повідомляти Реєстратора про подовження реєстрації доменного імені, розпорядником якого він є.

Реєстрант має право:

1)    самостійно обирати або змінювати Реєстратора, крім обмежень, встановленими цими Правилами;

2)    розпоряджатись зареєстрованими на його ім’я та в його інтересах доменним іменем, визначати або змінювати адресацію цього доменного імені в записах про делегування, визначати або змінювати уповноважених ним осіб та інформацію про них, що здійснюють від імені Реєстранта доручені їм дії з цим доменним іменем;

3)    передати повністю (передати іншому Реєстранту) або частково на визначений час своє право розпорядження доменним іменем, Реєстрантом якого він є;

4)    відмовитись від розпорядження доменним іменем, що зареєстроване на його ім’я та в його інтересах (скасування реєстрації та делегування);

5)    у разі порушення його прав звертатись до Комісії з розв’язання доменних спорів.

6)     якщо є фізичною особою, обмежувати оприлюднення своїх персональних даних в інформаційній службі WHOIS подавши відповідну заяву Реєстратору.

3.2.7.  Комісія з досудового вирішення доменних спорів.

Комісія з досудового вирішення доменних спорів здійснює свої повноваження відповідно до цих Правил та Порядку розв’язання доменних спорів, що затверджуються Координаційною радою та законодавства України. Рішення Комісії з досудового вирішення доменних спорів набирає чинності якщо впродовж десяти календарних днів нею не буде отримано офіційного документального підтвердження про звернення будь якої сторони досудового вирішення доменного спору за вирішенням такого спору до суду.

4. Загальні принципи реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР та їх делегування.

4.1. Реєстрація доменних імен в домені .УКР здійснюється на наступних умовах.

4.1.1.  В домені .УКР реєструються доменні імена в другому рівні цього домену.

4.1.2.  В домені .УКР дозволяється реєстрація доменних імен виключно з використанням букв української і російської мов, арабських цифр, дефісу усередині доменного імені та апострофу української мови, у відповідності до таблиці кодування, що визначається Адміністратором і розміщено на його веб-сайті.

4.1.3.  При реєстрації доменних імен в домені .УКР Заявник самостійно визначає ім’я домену, Реєстрантом якого він бажає стати. При цьому використовується принцип «перший прийшов – перший обслугований».

4.1.4.  Для реєстрації доступні усі вільні доменні імена, якщо слова або словоформи, на основі яких утворюються ці доменні імена, не включено у стоп-лист.

4.1.5.  Доменні імена, які реєструються у домені .УКР повинні також відповідати загальним вимогам відповідних технічних стандартів Інтернет.

4.1.6.  Заявник або Реєстрант самостійно обирає Реєстратора, який від імені та в інтересах Реєстранта здійснює реєстрацію та/або обслуговування відповідного доменного імені. Між Реєстратором та Реєстрантом укладається угода щодо реєстрації та обслуговування доменного імені Реєстранта.

4.1.7.  Термін реєстрації доменного імені в домені .УКР становить від 1 (одного) до 10 (десяті) років за бажанням Замовника, з урахуванням вимог, встановлених у розділі 5 цих Правил та наступних етапів впровадження реєстрацій доменних імен в домені .УКР.

4.1.7.1.     На першому етапі впровадження реєстрацій в домені .УКР здійснюватиметься період пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР на умовах, що визначені в розділі 5 цих Правил;

4.1.7.2.     На другому етапі впровадження реєстрацій впродовж 2 (двох) місяців після завершення періоду пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР реєстрації доменних імен здійснюватимуться на термін 10 (десять) років;

4.1.7.3.     На третьому етапі впровадження реєстрацій доменних імен в домені .УКР впродовж 2 (двох) місяців після завершення попереднього етапу, що визначено в підпункті 4.1.7.2 реєстрації доменних імен здійснюватимуться на термін, не менше ніж 5 (п’ять) років.

4.1.8.  У реєстрації доменного імені в домені .УКР, що замовляється Замовником у Реєстратора, може бути відмовлено з наступного виключного переліку підстав:

1)    доменне ім’я не відповідає вимогам, визначених підпунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5;

2)    доменне ім’я вже зареєстровано в інтересах іншого Реєстранта;

3)    слово або словоформу, на основі яких утворюється це доменне ім’я, включено у стоп-лист;

4)    у відношенні доменного імені існує невирішений (незавершений) спір, що належним чином поданий, зареєстрований і розглядається Комісією з досудового вирішення доменних спорів та/або судами України та/або міжнародними судовими установами, рішення яких є обов’язковими для України;

5)    на підставі чинних рішень Комісії з досудового вирішення доменних спорів та/або судів України та/або міжнародних судових установ, які набули чинності та є обов’язковими для виконання на території України;

6)    у разі невиконання вимог пункту 4.2.7 цих Правил.

4.1.9.  Реєстрація доменного імені може бути скасована виключно у таких випадках:

1)    за вимогою Реєстранта цього доменного імені;

2)    закінчення строку реєстрації цього доменного імені;

3)    на підставі чинних рішень Комісії з досудового вирішення доменних спорів та/або судів України та/або міжнародних судових установ, рішення, виконання яких є обов’язковим на території України, що набули чинності.

4.1.10.     Комісія з досудового вирішення доменних спорів має право винести рішення про призупинення делегування домену з певним доменним іменем у тому випадку, коли особу відповідача (Реєстранта) у зареєстрованому належним чином доменному спорі щодо відповідного доменного імені напевне не може бути встановлено (під час реєстрації доменного імені надані недостовірні та/або хибні дані про Реєстранта). У такому випадку Реєстранту доменного імені, делегування якого призупинено, надається певний строк для виправлення даних про нього та продовження участі у доменному спорі.

4.1.11.     Тільки діючий Реєстрант має право продовжувати термін дії реєстрації доменного імені. Якщо діючий Реєстрант з будь якої причини не подовжує термін реєстрації, то таке доменне ім’я автоматично видаляється з реєстру та через термін, що встановлений Технічним регламентом може бути зареєстроване іншим Реєстрантом.

4.1.12.     Реєстрація доменного імені не продовжується на наступний термін реєстрації виключно у таких випадках:

1)       Реєстрантом не подана відповідна заявка про продовження реєстрації доменного імені до Реєстратора, що обслуговує дане доменне ім’я, або несвоєчасно здійснена оплата такої заявки;

2)       на підставі рішень Комісії з досудового вирішення доменних спорів та/або судів України та/або міжнародних судових установ, рішення, виконання яких є обов’язковим на території України, що набули чинності.

4.1.13.     Суб’єкти відносин не набувають прав інтелектуальної власності або прав приватної власності на доменні імена, що зареєстровані та делеговані у їх інтересах на підставі відповідних договорів.

4.2. Замовлення та реєстрація доменних імен в домені .УКР здійснюється в наступному порядку:

4.2.1.  Заявник визначає, яке доменне ім’я він бажає зареєструвати;

4.2.2.  Заявник обирає Реєстратора зі списку акредитованих Адміністратором реєстраторів, що постійно розміщується на веб-сайті Адміністратора;

4.2.3.  Заявник ознайомлюється з умовами договору с Реєстратором та цих Правил.

4.2.4.  Заявник перевіряє на сайті Реєстратора доступність реєстрації обраного ним доменного імені. Реєстратор повинен забезпечити можливість перевірки доступності для реєстрації доменного імені з урахуванням стоп-листа, що міститься у складі автоматизованої системи реєстру домену .УКР.

4.2.5.  У разі, якщо доменне ім’я доступне для замовлення його реєстрації, а також у разі, якщо Замовник погодився з умовами договору з Реєстратором та умовами цих Правил, він робить замовлення (надає заявку) на реєстрацію обраного ним доменного імені в домені .УКР.

4.2.6.  Заявка на реєстрацію доменного імені подається у  формі, що визначається на веб-сайті Реєстратора.

4.2.7.  Форма заявки на реєстрацію повинна містити наступні обов’язкові елементи:

1)                Ім’я та Прізвище фізичної особи або повна назва юридичної особи, адреса для листування звичайними листами, номер телефону та адреса електронної пошти Реєстранта;

2)                Ім’я та Прізвище фізичної особи або повна назва юридичної особи, адреса для листування звичайними листами, номер телефону та адреса електронної пошти осіб, що є адміністративним (admin-c), технічним (tech-c) і розрахунковим (фінансовим)(bill-c) контактами цього доменного імені, у разі, якщо ці особи є іншими особами ніж Реєстрант;

3)                Підтвердження Заявником, що він погодився з умовами договору з Реєстратором та умовами цих Правил;

4)                Підтвердження Заявником його згоди на обробку його персональних даних, розміщення цих персональних даних в реєстрі домену .УКР та надання доступу до частини цих персональних даних третіх осіб через інформаційну службу WHOIS в домені .УКР.

4.2.8.  Необхідними умовами для реєстрації домену є:

1)                подача Заявником заявки (звернення) до Реєстратора на реєстрацію доменного імені;

2)                перевірка доменного імені на те, що воно є вільним та може бути зареєстрованим відповідно цим Правилам;

3)                надання Заявником відомостей про особу Реєстранта та контактних осіб (у разі, якщо такі особи є іншими ніж Реєстрант);

4)                отримання Реєстратором відповідних коштів від Реєстранта згідно тарифів Реєстратора.

4.2.9.  Реєстрація доменних імен здійснюється у відповідності до даних, що надані Заявником у заявці. Реєстратор перевіряє замовлене доменне ім’я на відповідність вимогам цих Правил. Якщо подальша реєстрація можлива, Реєстратор у термін, що не повинен перевищувати 1 (один) робочий день, повинен здійснити реєстраційний запис про замовлене доменне ім’я у реєстрі домену .УКР у відповідності до умов договору з Оператором реєстру.

4.2.10.        Реєстрант та/або призначені ним контактні особи, що обслуговують певне зареєстроване доменне ім’я, у разі зміни початкових відомостей про Реєстранта та/або визначених ним третіх осіб, що містяться у реєстраційному записі в реєстрі домену .УКР, зобов’язані внести ці нові відомості до реєстраційної інформації про доменне ім’я через відповідні засоби на веб-сайті Реєстратора або в інший спосіб повідомити про це Реєстратора.

4.2.11.        Після завершення реєстрації доменне ім’я може бути делегованим.

4.2.12.        З моменту запиту на здійснення делегування доменного імені від Реєстратора до Оператора реєстру має пройти не більше 1 (одного) робочого дня.

4.3. Трансфер доменного імені (зміна Реєстратора домену).

4.3.1.  Процедура трансферу доменного імені може бути ініційована виключно Реєстрантом.

4.3.2.  Після завершення процедури трансферу, термін дії реєстрації домену автоматично продовжується на один рік (якщо при цьому не перевищено максимальний термін реєстрації домену).

4.3.3.  Процедура трансферу визначається у Технічному регламенті.

4.3.4. Виключний перелік причин, при яких не може здійснюватися трансфер доменного імені:

1)                у Реєстранта існують невирішені фінансові зобов’язання перед Реєстратором;

2)                існує доведене до Адміністратора або Оператора реєстру або Реєстратора відповідне рішення або ухвала суду стосовно доменного імені;

3)               у реєстрі домену .УКР існує заборонний запис «у стані спору», що встановлюється згідно з інформацією Комісії з досудового вирішення доменних спорів про розгляд спору стосовно певного доменного імені;

4)                існує рішення Комісії з досудового вирішення спорів стосовно доменного імені;

5)                пройшло менше ніж 60 (шістдесят) днів з дати реєстрації домену, або попереднього трансферу, або залишилось менше ніж 17 (сімнадцять) днів до закінчення терміну дії реєстрації доменного імені;

6)                Реєстрант на надав свого явного підтвердження бажанню здійснити трансфер.

4.3.5. Обов’язки Реєстраторів у ході процедури трансферу:

1)                зміст електронних листів, що має одержати Реєстрант під час процедури трансферу, повинен відповідати вимогам, що встановлені Оператором реєстру;

2)                всі документи, що пов’язані з операцією трансферу, повинні зберігатися Реєстраторами впродовж щонайменше 5 (п’ять) років;

3)                діючий реєстратор не повинен безпідставно перешкоджати бажанню Реєстранта здійснити трансфер.

4.4. Статуси доменних імен.

4.4.1.  Встановлення статусів щодо доменних імен з боку Оператора реєстру відбувається лише за умов наявності відповідного рішення Адміністратора, або Оператором реєстру самостійно,  якщо це обумовлено умовами договорів між Адміністратором, Оператором реєстру, Реєстратором.

4.4.2.  Встановлення статусів щодо доменних імен з боку Реєстратора відбувається лише за наявності відповідних умов згідно цих Правил.

4.4.3.  Опис статусів, технічні аспекти встановлення цих статусів та переходу від одного статусу до іншого визначені в Технічному регламенті.

4.5. Принципи та умови функціонування інформаційної служби WHOIS для доменних імен в домені .УКР.

4.5.1.  Частина даних у реєстрі домену .УКР, публічний доступ до яких забезпечується інформаційною службою WHOIS, згідно із міжнародною практикою є відкритою. Ці дані не є об’єктом захисту Закону України «Про захист персональних даних».

4.5.2.  Інформація про фізичну особу (Реєстранта, уповноважені цим Реєстрантом контактні (фізичні) особи), яка міститься в реєстрі домену .УКР, може бути вилучена з відкритого (публічного) доступу через інформаційну службу WHOIS на підставі відповідної заяви такої фізичної особи Реєстратору. У разі вилучення інформації про фізичну особу з відкритого (публічного) доступу через інформаційну службу WHOIS така інформація безоплатно надається відповідним Реєстратором за вмотивованим письмовим запитом сторони, що бажає отримати таку інформацію.

4.5.3.  Формат та обсяг даних, що відображає служба WHOIS, про доменні імена, Реєстраторів, Реєстрантів, уповноважених цими Реєстрантами контактних осіб, делегування доменів визначається в Технічному регламенті.

5. Пріоритетна реєстрація доменних імен в домені .УКР.

5.1.         З моменту початку реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР впродовж 4 (чотирьох) місяців діятиме період пріоритетної реєстрації доменних імен для власників прав інтелектуальної власності та інших спеціальних категорій Заявників (Реєстрантів), що визначаються у цьому розділі Правил.

5.2.         4 (чотири) місяці періоду пріоритетної реєстрації доменних імен в домені .УКР (далі – період пріоритетної реєстрації) обчислюються з будь-якої певної дати по таку саму дату включно четвертого місяця.

5.3.         Період пріоритетної реєстрації може бути подовжено за рішенням Координаційної ради.

5.4.         У період пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен, що відповідатимуть визначеним критеріям, заяви на які подаються визначеною категорією Заявників та у визначеній формі.

5.5.         У період пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен строком від 1 (одного) року до 10 (десяті) років, крім категорії доменних імен, згідно підпунктів 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5,  5.7.7, 5.7.8, 5.7.9 цих Правил, які реєструються виключно на 10 (десять) років.

5.6.         В період пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен, що відповідають категоріям і критеріям доменних імен, визначених у пункті 5.7 цих Правил, а також що відповідають загальним вимогам, що визначені в підпункті 4.1.2 цих Правил.

5.7.         В період пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен, які утворюються на основі (до знаку «крапка» і без урахування імені домену «.укр»):

5.7.1.  повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв, абревіатур органів державної влади;

5.7.2.  повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв у тому числі абревіатур органів місцевого самоврядування, включно державних адміністрацій в областях і районах України, містах Києві та Севастополі;

5.7.3.  повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв та їх комбінацій із абревіатурами згідно підпунктів 5.7.1 та 5.7.2 або у комбінації з географічними назвами згідно підпунктів 5.7.6 та 5.7.7 державних посад, посад в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах включно державних адміністрацій в областях і районах України, містах Києві та Севастополі;

5.7.4.  повних чи скорочених офіційних назв держав, країн світу чи міждержавних утворень згідно відповідного Бюлетеню ООН та міжнародного стандарту ISO-3166 у їх відтворенні українською або російською мовами так, як вони вживаються в офіційних документах в Україні або у міжнародних договорах, що є обов’язковими для України;

5.7.5.  повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв у тому числі абревіатур Міжнародних організацій згідно відповідного Бюлетеню ООН у їх відтворенні українською або російською мовами так, як вони вживаються в офіційних документах в Україні або у міжнародних договорах, що є обов’язковими для України;

5.7.6.  повних або загальновживаних назв географічних об’єктів або регіонів України (до районів);

5.7.7.  сполучення повних офіційних назв географічних об’єктів або регіонів України у приналежних формах (власних назвах) та повних або скорочених назв адміністративно-територіального устрою України;

5.7.8.  імен та прізвищ або прізвищ вищих посадових осіб України та добре відомих політичних діячів  в Україні;

5.7.9.  повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв та їх комбінацій із абревіатурами згідно підпунктів 5.7.1 та 5.7.2 або у комбінації з географічними назвами згідно підпунктів 5.7.6 та 5.7.7 територіальних відділень органів державної влади, а також повних або скорочених назв державних установ, назви яких визначені законодавством;

5.7.10.     торгівельних марок (знаків для товарів і послуг) у тому числі добре відомих, які отримали реєстрацію на території України як по національній процедурі, так і по міжнародним процедурам згідно до законодавства України;

5.7.11.     кваліфікованих зазначень походження товару та інших географічних зазначень, які отримали реєстрацію на території України згідно до законодавства України;

5.7.12.     назв зареєстрованих в Україні відповідно до законодавства об’єктів інтелектуальної власності, назви яких є невід’ємною частиною таких об’єктів інтелектуальної власності, зазначені у відповідних документах щодо їх державної реєстрації, у тому числі назви відомих творів (літературних творів, фільмів, пісень тощо);

5.7.13.     міжнародних неприватних назв фармацевтичних субстанцій (IN-діючих речовин лікарських засобів) або похідних від них (основою), що відповідно до законодавства та/або міжнародного договору мають правову охорону на території України;

5.7.14.     повних чи скорочених комерційних (фірмових) найменувань, що зареєстровані відповідно до законодавства України і внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, без зазначення назв організаційно-правових форм;

5.7.15.     імен та прізвищ знаних осіб, що внесли значний вклад в світову культуру та в інші галузі суспільного життя та/або чиї заслуги визнані людством та чия діяльність безпосередньо пов’язана з Україною;

5.7.16.     імен та прізвищ добре відомих в Україні діячів культури (науки, освіти, мистецтва, літератури) та їх творчих псевдонімів, релігійних діячів (в практиці застосування їх імен відповідно до сану разом із формою звертання у тому числі у кличній формі), політиків, економістів, спортсменів, інформація про яких включена до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також має широке розповсюдження інформації про них в українських засобах масової інформації.

5.8.         Якщо у назвах, що зазначені у підпунктах 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.13, 5.7.14 останнім словом є слово «Україна» у різних відмінниках, або таке слово у різних відмінниках використовується разом з ознакою приналежності «в» або «у» або «на», то таке слово та ознака приналежності можуть не використовуватись (опускатись) у відповідному доменному імені в домені .УКР.

5.9.         Якщо у назвах, що визначені у цьому розділі Правил, використовується апостроф згідно таблиці кодування символів в домені .УКР, що визначається Адміністратором, то за тими самими критеріями та підставами, які застосовуються для реєстрації відповідного доменного імені, допускається реєстрація також відповідного доменного імені без використання апострофу. Такі доменні імена, що реєструються без апострофа повинні використовуватись тотожно (забезпечувати адресацію до одного того ж самого інформаційного об’єкту або сервісу) із доменними іменами, що зареєстровані з використанням апострофу.

5.10.    Якщо у назвах, що визначені у цьому розділі Правил, використовується згідно правил граматики української та/або російської мови знак «кома», то при реєстрації відповідного доменного імені такий знак опускається (не враховується).

5.11.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 5.7.1-5.7.3, 5.7.5, 5.7.8, 5.7.9  надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника органу, в інтересах якого здійснюється замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР і який буде визначено Реєстрантом цього доменного імені (імен). Цей лист має відповідати зразку, який наводиться у додатку 1 до цих Правил, і в якому також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. До заявки на реєстрацію доменного імені поданого територіальними підрозділами державного органу додається клопотання (лист) державного органу, якому підпорядкований цей територіальний підрозділ. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, органу державної влади, що здійснює згідно законодавства України координацію адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

5.12.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті 5.7.4 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям лист за підписом відповідальної особи офіційного представництва іноземної держави (посольство, консульство) тієї держави, країни на основі назви якої замовляється реєстрація належного доменного імені в домені .УКР. При реєстрації такого доменного імені (імен) в домені .УКР Реєстрантом визначається офіційне представництво іноземної держави, країни. Лист, що зазначений в цьому пункті вище, має відповідати зразку, який наводиться у додатку 1 до цих Правил, і в якому також зазначаються відомості, що зазначені в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, органу державної влади, що здійснює згідно законодавства України координацію адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України або Міністерства закордонних справ України.

5.13.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 5.7.6 та 5.7.7 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям лист за підписом керівника або заступника керівника відповідного органу місцевого самоврядування, їх виконавчого органу включно державних адміністрацій в відповідних областях і районах України, містах Києві та Севастополі. Реєстрантом доменного імені, що відповідає критеріям, визначеним у цьому пункті зазначається відповідний орган, від імені і в інтересах якого надано відповідну заяву. Лист, що зазначений в цьому пункті вище, має відповідати зразку, який наводиться у додатку 1 до цих Правил, і в якому також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, органу державної влади, що здійснює згідно законодавства України координацію адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України або всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, що зареєстровані відповідно до законодавства України.

5.14.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 5.7.10 та 5.7.11 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям належним чином засвідчену копію державного свідоцтва про реєстрацію в Україні торгівельних марок (знаків для товарів і послуг), кваліфікованих зазначень походження товару, географічних зазначень або засвідченої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності виписки з Офіційного бюлетеня Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка підтверджує факт міжнародної реєстрації торгівельної марки (знаку для товарів і послуг) або зазначення, дія яких поширюється на територію України або належним чином засвідчену копію ліцензійного договору (угоди) на право використання на території України відповідної торгівельної марки (знаку для товарів і послуг) або позначення. У такому ліцензійному договорі (угоді) має бути явним чином зазначено про право ліцензіата на реєстрацію і використання відповідного доменного імені (імен) в мережі Інтернет. Заявниками на реєстрацію доменних імен за цим пунктом можуть бути володільці прав на торгівельні марки (знаки для товарів і послуг) та позначення, їх довірені представники, що діють згідно належної довіреності, або особи, що мають відповідне право згідно відповідному ліцензійному договору (угоді). Реєстрантами доменного імені (імен), реєстрація яких здійснюється згідно цього пункту можуть бути виключно володільці прав на торгівельні марки (знаки для товарів і послуг) та позначення або ліцензіати, згідно відповідних договорів (угод). Якщо відносно свідоцтва про реєстрацію в Україні торгівельних марок (знаків для товарів і послуг), кваліфікованих зазначень походження товару, географічних зазначень зроблено запис про відчуження прав або частини прав, і запис про таке відчуження міститься у відповідному державному реєстрі, то Реєстрантом доменного імені, що реєструється на підставі такого свідоцтва може бути лише та особа, на користь якої зроблено таке відчуження. Якщо володільцями відповідної торгової марки (знаком для товарів і послуг) і зазначень є декілька осіб, то право на реєстрацію відповідного доменного імені має той з володільців, який звернувся за такою реєстрацією перший. Якщо право користування позначенням було надано кільком особами і якщо інше не визначено умовами відповідного договору на право користування позначенням (ліцензійного договору, угоди), то право на реєстрацію відповідного такому позначенню доменного імені має той заявник, що користується таким правом, який звернувся для реєстрації доменного імені першим.  В заявці на реєстрацію доменного імені (імен) згідно цього пункту також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

5.15.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті 5.7.12 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям належним чином засвідчену копію державного свідоцтва про реєстрацію в Україні об’єктів інтелектуальної власності, назви яких є невід’ємною частиною таких об’єктів інтелектуальної власності, зазначені у відповідних свідоцтвах або засвідченої центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності виписки з відповідного державного реєстру або належним чином засвідчену копію договору (ліцензійного договору, угоди) на право використання на території України відповідного об’єкту  інтелектуальної власності. У такому договорі (ліцензійному договорі, угоді) має бути явним чином зазначено про право ліцензіата (заявника) на реєстрацію і використання відповідного доменного імені (імен) в мережі Інтернет. Заявниками на реєстрацію доменних імен за цим пунктом можуть бути володільці прав таких об’єктів інтелектуальної власності, їх довірені представники, що діють згідно належної довіреності, або особи у тому числі зареєстровані відповідно до вимог законодавства України організації колективного управління правами, що мають відповідне право згідно відповідному договору (ліцензійному договору, угоді). Реєстрантами доменного імені (імен), реєстрація яких здійснюється згідно цього пункту можуть бути виключно володільці прав на таких об’єктів інтелектуальної власності або ліцензіати, згідно відповідних договорів (угод). В заявці на реєстрацію доменного імені (імен) згідно цього пункту також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

5.16.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті 5.7.13 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям лист за підписом керівника або заступника керівника юридичної особи, що має відповідно до ліцензії право виробництва в Україні фармацевтичних субстанцій (IN-діючих речовин лікарських засобів) або похідних від них (основою), на основі назви якої замовляється реєстрація відповідного доменного імені (імен) і якщо така назва включена до офіційного списку Міжнародної організації з охорони здоров’я або до офіційного списку Міністерства охорони здоров’я України. Лист, що зазначений в цьому пункті вище, має відповідати зразку, який наводиться у додатку 2 до цих Правил, і в якому також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, органу державної влади, що здійснює згідно законодавства України координацію адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України або лист Міністерства охорони здоров’я України.

5.17.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті 5.7.14 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям належним чином засвідчену копію державного свідоцтва про реєстрацію в Україні юридичної особи або фізичної особи – підприємця, що має відповідне повне або скорочене комерційне (фірмове) найменування або належним чином засвідчену копію витягу (або оригінал такого витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та належним чином засвідчену копію титульної та першої сторінок Статуту (для юридичних осіб), на яких зазначається повне або скорочене комерційне (фірмове) найменування такої особи (у разі провадження діяльності на основі модельного статуту подається засвідчена в установленому законодавством порядку копія рішення засновників/учасників з інформацією про провадження діяльності на основі модельного статуту). Заявниками на реєстрацію доменних імен за цим пунктом можуть бути керівник юридичної особи, його заступники, фізична особа – підприємець, їх довірені представники, що діють згідно належної довіреності, щодо комерційного (фірмового) найменування яких замовляється реєстрація відповідного доменного імені. Реєстрантами доменного імені (імен), реєстрація яких здійснюється згідно цього пункту можуть бути виключно особи, щодо комерційного (фірмового) найменування яких замовляється реєстрація відповідного доменного імені. В заявці на реєстрацію доменного імені (імен) згідно цього пункту також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

5.18.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті 5.7.15  надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям лист за підписом керівника або заступника керівника, органу державної влади, що здійснює згідно законодавства України координацію адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України або Міністерства культури України. Заявниками на реєстрацію доменних імен за цим пунктом можуть бути безпосередньо фізичні особи, ім’я та прізвище яких реєструється відповідно до цього пункту, їх довірені представники, що діють згідно належної довіреності, або особи, що є спадкоємцями осіб, ім’я та прізвище яких реєструється відповідно до цього пункту згідно належним чином засвідченої копії правоустановчого документу на право спадщини таких осіб. Реєстрантами доменного імені (імен), реєстрація яких здійснюється згідно цього пункту можуть бути виключно фізичні особи, ім’я та прізвище яких реєструється, їх встановлені спадкоємці або у разі відсутності таких, орган державної влади, що ініціював реєстрацію такого доменного імені у суспільних інтересах. В заявці на реєстрацію доменного імені (імен) згідно цього пункту також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил.

5.19.    Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті 5.7.16 надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям документи та відомості у довільній формі, що можуть бути, за переконанням заявника та/або Реєстратора, доказом включення відомостей про таких осіб до енциклопедій, довідників, словників, каталогів, а також  широкого розповсюдження інформації про них в українських засобах масової інформації або для релігійних діячів лист від зареєстрованої відповідно до законодавства України релігійної організації. Заявниками на реєстрацію доменних імен за цим пунктом можуть бути безпосередньо фізичні особи, ім’я та прізвище яких реєструється відповідно до цього пункту, їх довірені представники, що діють згідно належної довіреності, або особи, що є спадкоємцями осіб, ім’я та прізвище яких реєструється відповідно до цього пункту згідно належним чином засвідченої копії правоустановчого документу на право спадщини таких осіб. Реєстрантами доменного імені (імен), реєстрація яких здійснюється згідно цього пункту можуть бути виключно фізичні особи, ім’я та прізвище яких реєструється, їх встановлені спадкоємці. В заявці на реєстрацію доменного імені (імен) згідно цього пункту також зазначаються відомості, що відповідають вимогам зазначеним в підпункті 4.2.7 цих Правил. Підставою для реєстрації доменних імен згідно цього пункту Правил також може бути офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника, органу державної влади, що здійснює згідно законодавства України координацію адресного простору українського сегмента мережі Інтернет або Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки Секретаріату Кабінету Міністрів України або Міністерства культури України.

5.20.    Період пріоритетної реєстрації впроваджується у 5 (п’ять) етапів. Тривалість кожного з етапів становить 1 (один) календарний місяць і обчислюється з будь-якої певної дати, початку доби у 00:00 по таку саму дату включно наступного місяця. У кожному з етапів впровадження періоду пріоритетної реєстрації дозволятиметься реєстрація певній категорії заявників, що визначені у пункту 5.7 у наступному порядку:

5.20.1.          На першому етапі пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен в домені .УКР, що відповідатимуть критеріям, які визначені у підпунктах 5.7.1 цього розділу Правил.

5.20.2.          На другому етапі пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен в домені .УКР, що відповідатимуть критеріям, які визначені у підпунктах 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9 цього розділу Правил.

5.20.3.          На третьому етапі пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен в домені .УКР, що відповідатимуть критеріям, які визначені у підпунктах 5.7.6, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.13 цього розділу Правил.

5.20.4.          На четвертому етапі пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен в домені .УКР, що відповідатимуть критеріям, які визначені у підпунктах 5.7.12, 5.7.14, 5.7.15 цього розділу Правил.

5.20.5.          На п’ятому етапі пріоритетної реєстрації дозволяється реєстрація доменних імен в домені .УКР, що відповідатимуть критеріям, які визначені у підпункті 5.7.16 цього розділу Правил.

5.21.    У кожному наступному етапі після першого етапу пріоритетної реєстрації дозволяється також реєстрація доменних імен, які визначені у попередньому етапі.

5.22.    Реєстрації доменних імені на другому та наступних етапах пріоритетної реєстрації, згідно підпунктів 5.20.2-5.20.5 цього розділу Правил, дозволяються виключно у разі, якщо права, що є підставою реєстрації доменних імен згідно відповідних критеріїв, набуті Заявниками до дати публікації цих Правил або до дати початку пріоритетної реєстрації.

5.23.    Доменні імена, які реєструватимуться на першому і другому етапах пріоритетної реєстрації, і що відповідатимуть критеріям, які визначені у підпунктах 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9  та з урахуванням вимог пункту 5.24 цього розділу Правил реєструються віртуальним (резервним) реєстратором виключно на безоплатній основі. Надання платних послуг за обліковим записом віртуального (резервного) реєстратора не допускається.

5.24.    Віртуальний (резервний) реєстратор утворюється як окремий обліковий запис у складі реєстру домену .УКР, не є обліковим записом будь-якого з Реєстраторів і не може обслуговуватись безпосередньо Адміністратором та/або Оператором реєстру. Віртуальний (резервний) реєстратор використовується Адміністратором та Оператором реєстру виключно з метою, що зазначена в пункті 5.23, а також з метою тимчасового використання облікового запису віртуального (резервного) реєстратора для переміщення (трансферу) доменних імен Реєстратора, який припинив свою діяльність, припустив порушення технологічного процесу, що визначено у Технічному регламенті домену .УКР, внаслідок якого Реєстранти втратили можливість користування відповідними доменними іменами та/або виникла загроза припинення їх функціонування. Трансфер доменних імен до віртуального (резервного) реєстратора та наступний трансфер від нього до будь-якого іншого Реєстратора здійснюється безоплатно.

5.25.    Обліковий запис віртуального (резервного) реєстратора за рішенням Адміністратора передається на обслуговування одному з акредитованих Реєстраторів на умовах додаткового договору між таким Реєстратором та Оператором реєстру і який затверджується Адміністратором. Наявність додаткового договору між Оператором реєстру та Реєстратором щодо обслуговування облікового запису віртуального (резервного) реєстратора не може надавати будь-яких переваг щодо реєстрацій доменних імен таким Реєстратором. Використання облікового запису віртуального (резервного) реєстратора крім цілей, що визначені пунктом 5.24 цих Правил не допускається.

5.26.    Трансфер доменних імен (переміщення доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора), що відповідатимуть критеріям, які визначені у підпунктах 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9 та з урахуванням вимог пункту 5.23 цього розділу Правил, не дозволяється.

5.27.    В період пріоритетної реєстрації термін (тривалість) реєстрації доменного імені, що замовлено у відповідності до вимог, встановлених у цьому розділі Правил, становить не більше ніж 10 (десять) днів з моменту отримання Реєстратором належного комплекту документів до зави про реєстрацію доменного імені, яких на розсуд Реєстратора достатньо для прийняття рішення про реєстрацію доменних імен згідно вимог цього розділу Правил.

5.28.    Час отримання заяви фіксується у автоматизовані системі реєстрацій та підтримки доменних імен Реєстратора.

5.29.    Якщо між часом після отримання заяви на реєстрацію доменних імен і часом отримання належного комплекту документів згідно пункту 5.27 цього розділу Правил та здійсненням належних записів у реєстрі домену .УКР щодо створення певного доменного імені, надходить від іншого Заявника заявка на таке саме доменне ім’я і такі Заявники мають вправо на реєстрацію певного доменного імені згідно критеріїв, встановлених в пункті 5.7 цього розділу, то пріоритет отримує той Заявник, чия заява на реєстрацію такого доменного імені надійшла першою.

5.30.    Скасування доменних імен, що зареєстровані під час пріоритетної реєстрації,  здійснюється в загальному порядку, визначеному в підпункті 4.1.9 цих Правил.

5.31.    Будь-які спори, що виникатимуть під час впровадження пріоритетної реєстрації, будуть вирішуватись Реєстраторами, Адміністратором, Оператором реєстру в межах їх компетенції, що визначається цими Правилами та відповідними договорами між ними. Після завершення періоду пріоритетної реєстрації усі спори, що виникатимуть з періоду пріоритетної реєстрації та інші спори у відповідності до цих Правил вирішуватимуться переважно Комісією з досудового вирішення доменних спорів.

5.32.    Умови, визначені в пункті 5.31 цього розділу Правил, не виключають і не обмежують право будь-яких сторін звернутись до суду.

5.33.    Не допускається проведення будь-яких аукціонів або цінової дискримінації у залежності від доменного імені, що замовляється та реєструється.

5.34.    Впродовж дії першого та другого етапів пріоритетної реєстрації Адміністратор виконує функції Оператора реєстру.

6. Вирішення доменних спорів.

6.1.         Вирішення доменних спорів може здійснюватися шляхом звернення суб’єктів відносин до Комісії з досудового вирішення доменних спорів та/або судів України та/або міжнародних судових установ, рішення яких у випадку набуття чинності є обов’язковими для виконання на території України. .

6.2.         Вирішення спорів має відбуватися згідно із Порядком досудового розв’язання  доменних спорів..

6.3.         Порядок досудового розв’язання доменних спорів і Положення про Комісію з досудового вирішення доменних спорів мають бути затверджені не пізніше закінчення періоду пріоритетної реєстрації.

6.4.         До моменту прийняття і затвердження Координаційною радою Порядку досудового розв’язання доменних спорів суб’єкти відносин мають право звертатися в порядку, визначеному чинним законодавством України до судів відповідних інстанцій.

6.5.         Висновки за результатами розгляду доменних спорів, затверджені Комісією з досудового вирішення доменних спорів, які набрали чинності, є обов’язковими для всіх суб’єктів відносин з адміністрування, реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР.

 

Директор

ОП «Український мережевий інформаційний центр»,

Адміністратор домену .УКР

__________________ Ю.В. Гончарук

Додаток  № 1

до Тимчасових Правил реєстрації і користування доменними

іменами в домені .УКР

Зразок листа

для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР

(для умов згідно пунктів 5.11 тимчасових Правил)

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

повна поштова адреса, контактні тел., факс, електронна адреса та інше

 

 

Вих. № ___________

від «___» _________________ 2013 р.

(Адміністратору домену .УКР)

Просимо зареєструвати доменні імена

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

для ______________________________________________________________,

(повна назва установи, організації, П.І.Б. особи згідно умов пунктів 5.11 тимчасових Правил)

яку визначити Реєстрантом вказаних доменних імен, що діє на підставі _____________________________­­­­­____________________________________

_____________________________________________________________________,

(зазначити вичерпні відомості про Закон України або нормативно-правовий акт, або інші відомості, згідно якого установа, організація, особа визнається такою, що відповідає умовам пунктів 5.11 тимчасових Правил)

 

Надаємо інформацію про відповідальних контактних осіб згідно додатку до листа.

Згода відповідальних осіб щодо здійснення функцій адміністративного, технічного і розрахункового (фінансового) контактів отримана.

З Правилами реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР ознайомлені та зобов’язуємось їх дотримуватись.

 

(Посада керівника установи (його заступника),  організації, П.І.Б. особи згідно умов пунктів 5.11 тимчасових Правил )

(підпис)                          (ПІБ керівника)

Додаток до листа.

Таблиця даних

Поле

Значення

Дані

Реєстрант

Domain Name (UTF8): Ім’я домену українською або російською мовою
Registry Registrant ID: Ідентифікатор Реєстранта в базі даних УМІЦ (якщо є)[1]
Registrant Name (Organization): ПІБ Реєстранта (якщо приватна особа) або Назва організації Реєстранта[2]
Registrant Street: Вулиця, номер дому з адреси Реєстранта
Registrant City: Місто з адреси Реєстранта
Registrant Postal Code: Поштовий код з адреси Реєстранта
Registrant Country: Країна з адреси Реєстранта
Registrant Phone: Телефонний номер Реєстранта
Registrant Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру Реєстранта [3]
Registrant Fax: Номер факсу Реєстранта
Registrant Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу Реєстранта 3
Registrant Email: Адреса електронної пошти Реєстранта

 

Контактні дані вповноваженої особи (адміністратор)

 

Registry Admin ID: Ідентифікатор адміністратора домену в базі даних УМІЦ (якщо є) 1
Admin Name: Прізвище, Ім’я (По-батькові) адміністратора
Admin Organization: Назва організації адміністратора
Admin Street: Вулиця, номер дому з адреси адміністратора
Admin City: Місто з адреси адміністратора
Admin Postal Code: Поштовий код з адреси адміністратора
Admin Country: Країна з адреси адміністратора
Admin Phone: Телефонний номер адміністратора
Admin Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру адміністратора 3
Admin Fax: Номер факсу адміністратора
Admin Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу адміністратора 3
Admin Email: Адреса електронної пошти адміністратора

 

Контактні дані вповноваженої особи (технічний контакт)

(не заповнюються, якщо дані такі самі, як адміністратор)

Registry Tech ID: Ідентифікатор технічного контакту домену в базі даних УМІЦ (якщо є) 1
Tech Name: Прізвище, Ім’я (По-батькові) технічного контакту
Tech Organization: Назва організації технічного контакту
Tech Street: Вулиця, номер дому з адреси технічного контакту
Tech City: Місто з адреси технічного контакту
Tech Postal Code: Поштовий код з адреси технічного контакту
Tech Country: Країна з адреси технічного контакту
Tech Phone: Телефонний номер технічного контакту
Tech Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру технічного контакту 3
Tech Fax: Номер факсу технічного контакту
Tech Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу технічного контакту 3
Tech Email: Адреса електронної пошти технічного контакту

 

Контактні дані вповноваженої особи (розрахунковий контакт)

(не заповнюються, якщо дані такі самі, як адміністратор)

Registry Bill ID: Ідентифікатор фінансового контакту домену 1
Bill Name: Прізвище, Ім’я (По-батькові) фінансового контакту
Bill Organization: Назва організації фінансового контакту
Bill Street: Вулиця, номер дому з адреси фінансового контакту
Bill City: Місто з адреси фінансового контакту
Bill Postal Code: Поштовий код з адреси фінансового контакту
Bill Country: Країна з адреси фінансового контакту
Bill Phone: Телефонний номер фінансового контакту
Bill Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру фінансового контакту 3
Bill Fax: Номер факсу фінансового контакту
Bill Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу фінансового контакту3
Bill Email: Адреса електронної пошти фінансового контакту
NS servers: Назва серверу доменних імен4
NS servers:

Додаток  № 2

до Тимчасових Правил реєстрації та користування

доменними іменами в домені .УКР

Зразок листа

для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР

(для умов згідно пункту 5.16 тимчасових Правил)

НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

повна поштова адреса, контактні тел., факс, електронна адреса та інше

 

 

Вих. № ___________

від «___» _________________ 2013 р.

(найменування Реєстратора,

почтова адреса Реєстратора)

Просимо зареєструвати доменні імена

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

___________________________________________________________________________.укр

(доменне ім’я)

для _______________________________________________________________,

(повна назва установи, організації, П.І.Б. особи згідно умов пункту 5.16  тимчасових Правил)

яку визначити Реєстрантом вказаних доменних імен.

Підставою для реєстрації є ______________________________________________

_____________________________________________________________________,

(зазначити вичерпні відомості про відповідність критеріям, згідно яких установа, організація визнається такою, що відповідає умовам пункту 5.16 тимчасових Правил)

Надаємо інформацію про відповідальних контактних осіб:

Тип контакту

П.І.Б. контактної особи

Контакти

Ідентифікатор особи (у разі існування)

admin-c
tech-c
bill-c

Згода відповідальних осіб щодо здійснення функцій адміністративного, технічного і розрахункового (фінансового) контактів отримана.

З Правилами реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР ознайомлені та зобов’язуємось їх дотримуватись.

 

(Посада керівника установи,  організації згідно пункту 5.16 тимчасових Правил )

(підпис)                          (ПІБ керівника)

Додаток до листа.

Таблиця даних

Поле

Значення

Дані

Реєстрант

Domain Name (UTF8): Ім’я домену українською або російською мовою
Registry Registrant ID: Ідентифікатор Реєстранта в базі даних УМІЦ (якщо є)5
Registrant Name (Organization): ПІБ Реєстранта (якщо приватна особа) або Назва організації Реєстранта6
Registrant Street: Вулиця, номер дому з адреси Реєстранта
Registrant City: Місто з адреси Реєстранта
Registrant Postal Code: Поштовий код з адреси Реєстранта
Registrant Country: Країна з адреси Реєстранта
Registrant Phone: Телефонний номер Реєстранта
Registrant Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру Реєстранта 7
Registrant Fax: Номер факсу Реєстранта
Registrant Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу Реєстранта 3
Registrant Email: Адреса електронної пошти Реєстранта

 

Контактні дані вповноваженої особи (адміністратор)

 

Registry Admin ID: Ідентифікатор адміністратора домену в базі даних УМІЦ (якщо є) 1
Admin Name: Прізвище, Ім’я (По-батькові) адміністратора
Admin Organization: Назва організації адміністратора
Admin Street: Вулиця, номер дому з адреси адміністратора
Admin City: Місто з адреси адміністратора
Admin Postal Code: Поштовий код з адреси адміністратора
Admin Country: Країна з адреси адміністратора
Admin Phone: Телефонний номер адміністратора
Admin Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру адміністратора 3
Admin Fax: Номер факсу адміністратора
Admin Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу адміністратора 3
Admin Email: Адреса електронної пошти адміністратора

 

Контактні дані вповноваженої особи (технічний контакт)

(не заповнюються, якщо дані такі самі, як адміністратор)

Registry Tech ID: Ідентифікатор технічного контакту домену в базі даних УМІЦ (якщо є) 1
Tech Name: Прізвище, Ім’я (По-батькові) технічного контакту
Tech Organization: Назва організації технічного контакту
Tech Street: Вулиця, номер дому з адреси технічного контакту
Tech City: Місто з адреси технічного контакту
Tech Postal Code: Поштовий код з адреси технічного контакту
Tech Country: Країна з адреси технічного контакту
Tech Phone: Телефонний номер технічного контакту
Tech Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру технічного контакту 3
Tech Fax: Номер факсу технічного контакту
Tech Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу технічного контакту 3
Tech Email: Адреса електронної пошти технічного контакту

 

Контактні дані вповноваженої особи (розрахунковий контакт)

(не заповнюються, якщо дані такі самі, як адміністратор)

Registry Bill ID: Ідентифікатор фінансового контакту домену 1
Bill Name: Прізвище, Ім’я (По-батькові) фінансового контакту
Bill Organization: Назва організації фінансового контакту
Bill Street: Вулиця, номер дому з адреси фінансового контакту
Bill City: Місто з адреси фінансового контакту
Bill Postal Code: Поштовий код з адреси фінансового контакту
Bill Country: Країна з адреси фінансового контакту
Bill Phone: Телефонний номер фінансового контакту
Bill Phone Ext: Додатковий номер офісної АТС до телефонного номеру фінансового контакту 3
Bill Fax: Номер факсу фінансового контакту
Bill Fax Ext: Додатковий номер офісної АТС до факсу фінансового контакту3
Bill Email: Адреса електронної пошти фінансового контакту
NS servers: Назва серверу доменних імен8
NS servers:

1 - Заповнюється, якщо такий ідентифікатор вже є

2 - Для органів державної влади – виключно повна назва органу державної влади

3 - Необов’язковий елемент, заповнюється, якщо є

4 - Вказується щонайменше 2 (дві) назви серверів доменних імен

5 - Заповнюється, якщо такий ідентифікатор вже є

6 - Для органів державної влади – виключно повна назва органу державної влади

7 – Необов’язковий елемент, заповнюється, якщо є

8 - Вказується щонайменше 2 (дві) назви серверів доменних імен


Нижче описані умови при яких заявники на реєстрацію доменних імен повинні надати листи:

1) Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах:

5.7.1 – повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв, абревіатур органів державної влади;
5.7.2 – повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв у тому числі абревіатур органів місцевого самоврядування, включно державних адміністрацій в областях і районах України, містах Києві та Севастополі;
5.7.3 – повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв та їх комбінацій із абревіатурами згідно підпунктів 5.7.1 та 5.7.2 або у комбінації з географічними назвами згідно підпунктів 5.7.6 та 5.7.7 державних посад, посад в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах включно державних адміністрацій в областях і районах України, містах Києві та Севастополі;
5.7.5 – повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв у тому числі абревіатур Міжнародних організацій згідно відповідного Бюлетеню ООН у їх відтворенні українською або російською мовами так, як вони вживаються в офіційних документах в Україні або у міжнародних договорах, що є обов’язковими для України;
5.7.8 – імен та прізвищ або прізвищ вищих посадових осіб України та добре відомих політичних діячів в Україні;
5.7.9 – повних чи скорочених офіційних або загальновживаних і добре відомих назв та їх комбінацій із абревіатурами згідно підпунктів 5.7.1 та 5.7.2 або у комбінації з географічними назвами згідно підпунктів 5.7.6 та 5.7.7 територіальних відділень органів державної влади, а також повних або скорочених назв державних установ, назви яких визначені законодавством;

надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям офіційний лист за підписом керівника або заступника керівника органу, в інтересах якого здійснюється замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР і який буде визначено Реєстрантом цього доменного імені (імен).

Зразок листа для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР для вищеозначених умов.

2) Заявники, що замовляють реєстрації доменних імен, які відповідають критеріям, визначеним у підпункті
5.7.13 – міжнародні неприватні назви фармацевтичних субстанцій (IN-діючих речовин лікарських засобів) або похідних від них (основою), що відповідно до законодавства та/або міжнародного договору мають правову охорону на території України

надають Реєстратору на підтвердження відповідності цим зазначеним критеріям лист за підписом керівника або заступника керівника юридичної особи.

Зразок листа для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР для вищеозначених умов.