Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР

Тимчасові Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР схвалені рішенням Координаційної Ради ОП «Український мережевий інформаційний центр», Протокол № 16 від «17» жовтня 2013 року.
Зі змінами згідно Протоколу № 17  від «31» січня 2014 року.

Текст тимчасових Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР (версія 5.0) в формате .pdf


Текст Правил:

СХВАЛЕНО

Рішенням Координаційної Ради
ОП «Український мережевий інформаційний центр»

Протокол № 17

від «31» cічня 2014 р.

Голова Координаційної Ради

_____________________П. Яцук
«08» лютого 2014 р

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА

реєстрації та користування доменними іменами в
домені  .УКР

 

(версія 5.0)

Зміст

1.   Загальні положення.

2.   Визначення термінів.

3.   Модель адміністрування, реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР

3.1.   Суб’єкти відносин.

3.2.   Функції субʼєктів відносин.

4.   Загальні принципи реєстрацій і користування доменними іменами в домені .УКР та їх делегування.

4.1.   Реєстрація доменних імен в домені .УКР здійснюється на наступних умовах.

4.2.   Замовлення та реєстрація доменних імен в домені .УКР здійснюється в наступному порядку:

4.3.   Трансфер доменного імені (зміна Реєстратора домену).

4.4.   Статуси доменних імен.

4.5.   Принципи та умови функціонування інформаційної служби WHOIS для доменних імен в домені .УКР .

5.   Пріоритетна реєстрація доменних імен в домені .УКР.

6.   Вирішення доменних спорів.

Додаток №1. Зразок листа для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР (згідно умов пункту 5.11 тимчасових Правил) 
Умови при яких заявники на реєстрацію доменних імен повинні надати листи відповідно до Додатку  № 1.

Додаток №2. Зразок листа для замовлення реєстрації певного доменного імені в домені .УКР (згідно умов пункту 5.16 тимчасових Правил)
Умови при яких заявники на реєстрацію доменних імен повинні надати листи відповідно до Додатку  № 2.


1. Загальні положення.

1.1.         Ці тимчасові Правила реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР (далі – Правила) набувають сили починаючи з затвердження Координаційною радою об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» (далі – Координаційна рада) і діють до державної реєстрації нових Правил реєстрації і користування доменними іменами в домені .УКР, в порядку передбаченому Законодавством України та  Концепцією впровадження та розвитку домену .УКР.

1.2.         Ці Правила розроблені відповідно до тимчасової «Концепції впровадження та розвитку домену .УКР», яка затверджена протокольним рішенням Координаційної Ради об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» від 18.07.2013 № 13.

1.3.         Ці Правила розроблені з дотриманням положень документів ІCANN (RFC#1591, ІCP-1), з урахуванням рекомендацій і вимог GAC ІCANN, CENTR, WІPO, Закону України «Про телекомунікації».

1.4.         Ці Правила визначають термінологію, що використовується в домені .УКР, права та обов’язки суб’єктів відносин, опис загальних процедур реєстрації доменних імен та адміністрування в домені .УКР, порядок публікації та отримання даних в системі WHOIS.

1.5.         Внесення змін та доповнень до цих Правил здійснюється за ініціативою Координаційної ради та Адміністратора домену .УКР в межах їх повноважень і відбувається шляхом схвалення нової редакції (версії) Правил у тому ж порядку, що і первинне схвалення. Введення в дію нової редакції (версії) Правил не відмінятимуть зобов’язань і прав Реєстрантів, Реєстраторів, Оператора реєстру, Адміністратора домену .УКР, Координаційної ради та Комісії з досудового вирішення доменних спорів, які виникли під час дії цих Правил.

1.6.         Контроль за виконанням цих Правил здійснює Адміністратор домену .УКР та Координаційна рада в межах їх повноважень, що визначаються у цих Правилах, Концепції впровадження і розвитку домену .УКР, Статуті Адміністратора домену .УКР та Угоді між Адміністратором домену .УКР та уповноваженим державним органом.

1.7.         Ці Правила та всі інші публічні документи, що пов’язані з цими Правилами, постійно розміщені в мережі Інтернет на веб-сайті Адміністратора домену .УКР за адресами: http://уміц.укр, http://адміністратор.укр, http://uanic.net.

1.8.         Юрисдикцією цих Правил є юрисдикція України.

2. Визначення термінів.

2.1.         Терміни, які вживаються у цих Правилах:

Адміністратор домену верхнього рівня .УКР (Адміністратор) -      уповноважена недержавна організація – юридична особа, резидент України, утворена самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет за участю вповноважених державних організацій та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог,  що здійснює адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет у відповідності до чинного законодавства, міжнародних рекомендацій та правил реєстрації і користування доменними іменами у національних доменах верхнього рівня;
адреса мережі Інтернет -      визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор, що адресує доменні імена в ієрархічній системі доменних назв, елементи (вузли) мереж, мережеве обладнання або кінцеве обладнання в мережі Інтернет;
адресний простір українського сегмента мережі Інтернет -      сукупність доменних імен і адрес за протоколами та стандартами Інтернет, які однозначно ідентифікують українські ресурси в мережі Інтернет. Адресний простір українського сегмента мережі Інтернет є національним ресурсом України;
акредитація реєстратора -      процедура, у ході якої претендент, що бажає здійснювати діяльність як реєстратор, підтверджує відповідність організаційним, кваліфікаційним та технічним вимогам, що визначені Положенням про акредитацію реєстраторів;
делегування доменного імені -      передача прав управління доменним ім’ям в інтересах Реєстранта шляхом  створення запису про сервери доменних імен, які забезпечують адресування відповідного імені цього домену, і які (сервери) належать та/або використовуються особами, що несуть відповідальність за функціонування цього домену;
домен -      частина міжнародної ієрархічної системи доменних імен, яка має унікальний символьний ідентифікатор (доменне ім’я), що її ідентифікує, та централізовано адмініструється;
домен верхнього рівня .УКР (домен .УКР) -      національний домен у верхньому рівні ієрархії у міжнародній ієрархічній системі доменних імен, що є загальнодоступним ресурсом суспільного користування, створеним на основі ідентифікаторів назв або позначень (кодів) країн відповідно до міжнародних стандартів та найкращих світових практик, для обслуговування адресного кириличного простору українського сегмента мережі Інтернет та для самоідентифікації приналежності ресурсів мережі Інтернет до України. Домен верхнього рівня .УКР є національним ресурсом;
домен другого рівня -      частина адресного  простору  мережі Інтернет,  що розташовується на другому рівні ієрархії імен у  цій мережі;
доменне ім’я -      унікальне символьне позначення, сформоване відповідно до національного законодавства і міжнародних вимог та зареєстроване в ієрархічній системі доменних імен мережі Інтернет;
заявник -      юридична або фізична особа, що надала заявку щодо реєстрації доменного імені в інтересах Реєстранта;
інформаційна служба WHOIS (WHOIS) -      інформаційна служба у складі реєстру домену .УКР, що забезпечує публічний доступ до частини даних з реєстру, відповідає стандартам Інтернет та надає можливість отримання інформації про зареєстровані доменні імена, їх Реєстрантів, Реєстраторів, уповноважених Реєстрантами контактних осіб, делегування доменів, та іншої публічно доступної інформації;
Оператор реєстру національного домену верхнього рівня (Оператор реєстру) -      Оператор реєстру національного домену верхнього рівня (Оператор реєстру) – юридична особа, яка є резидентом України, що здійснює технічне обслуговування реєстру домену .УКР та інших автоматизованих систем, задіяних у обслуговуванні доменних імен в домені .УКР, і який визначається Координаційною радою за пропозицією Адміністратора домену .УКР;
реєстр домену .УКР (реєстр) -      інформаційно-телекомунікаційна система, в якій накопичується та обробляється інформація про доменні імена, які реєструються та доменів, які делегуються у домені .УКР;
Реєстрант доменного імені (Реєстрант) -      юридична або фізична особа, на ім’я та в інтересах якої реєструється доменне ім’я та делегується відповідний домен згідно цих Правил та умов договору з Реєстратором. Реєстрант доменного імені є його розпорядником;
Реєстратор доменних імен (Реєстратор) -      юридична особа або суб’єкт підприємницької діяльності, резидент України, що акредитовані Адміністратором домену .УКР, мають діючий договір з Оператором реєстру домену .УКР щодо підключення до системи реєстрації та надають послуги Заявникам та Реєстрантам з реєстрації та обслуговування доменних імен;
реєстрація доменного імені -      створення Реєстратором на певний строк та відповідно до умов договору, укладеного між ним та Реєстрантом, у реєстрі домену .УКР запису про доменне ім’я, його Реєстранта, уповноважених цим Реєстрантом контактних осіб, делегування домену. Записи здійснюються згідно із стандартами Інтернет та відповідно до правил реєстрації і користування доменними іменами;
сервери доменних імен -      спеціальне програмне забезпечення та технічні засоби, що згідно із стандартами Інтернет забезпечують адресування доменних імен, які делеговані на ці сервери доменних імен. На верхніх рівнях міжнародної ієрархічної системи доменних імен є невід’ємною частиною відповідних реєстрів доменів верхнього рівня;
комісія з досудового вирішення доменних спорів -      орган, який створюється Координаційною радою за пропозицією Адміністратора домену .УКР з метою вирішення різноманітних спорів, які виникають в процесі реєстрації, адміністрування, технічного супроводу та використання доменних імен;
«