Статут UANIC

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішеннями Координаційної Ради УМІЦ

згідно із Протоколами засідань Координаційної Ради УМІЦ №5 від “18” жовтня 2004 року,

№ 7 від “25” грудня 2005 року,

№ 8 від “14” вересня 2006 року

№ 11 від “19” травня 2009 року

Голова  Зборів

______________________                           Ю.В. Корж

СТАТУТ

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТ

УКРАЇНСЬКИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

(нова редакція)

Ідентифікаційний Код: 32735063

м. Київ, 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (надалі – Об’єднання), є некомерційною організацією – відкритим для участі об’єднанням підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет, яке утворене асоціаціями операторів/провайдерів телекомунікацій за участю вповноважених державних організацій. Основною метою діяльності Об’єднання є здійснення суспільно корисної діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, адресним простором в мережах на основі Інтернет-протоколу, в тому числі адміністрування систем і реєстру доменних імен в домені “.UA”.

Об’єднання здійснює свою діяльність у відповідності до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 липня 2003 року та умов договору (угоди) з центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

1.2 Об’єднання не має на меті отримання прибутку та не розподіляє прибуток між Засновниками (Учасниками).

1.3. Засновниками Об’єднання є:

1) Асоціація учасників ринку Інтернет України (АУРІУ);

2) Українська Національна Інтернет Асоціація „УНІА” (УНІА);

3) Асоціація операторів зв’язку ТЕЛАС;

4) ДП “Державний центр інформаційних ресурсів України”;

5) ДП „Українські спеціальні системи”.

1.4. Найменування Об’єднання українською мовою:

повне – “Український мережевий інформаційний центр”,

скорочене – УМІЦ.

Найменування Об’єднання російською мовою:

повне – “Украинский сетевой информационный центр”,

скорочене – УСИЦ.

Найменування Об’єднання англійською мовою:

повне – “Ukrainian Network Information Center” (authority delegee for UA ccTLD);

скорочене – “UANIC”.

1.5. Місце знаходження та юридична адреса Об’єднання:

Україна, 01025, м.Київ-2, вул. Володимирська, 10.

1.6 Визначення.

Вказані визначення застосовуються лише для умов цього документу.

1.6.1 Домен – відокремлений ресурс у інформаційно-телекомунікаційній мережі (мережі передачі даних, мережі Інтернет), який є частиною загальної ієрархічної системи умовного розподілу мережі та визначає одну, або декілька цифрових адрес (IP (Internet Protocol)-addresses), наприклад, 192.0.34.65.

1.6.2 Назва (ім’я) домену – словниковий (складається з літер, знаку „-„, цифр у визначеному порядку) вираз адреси (частини) загальної ієрархічної системи доменних назв у мережі Інтернет. За додатковим визначенням – інформаційний ідентифікатор, який є більш сприятливим для розуміння та запам’ятовування ніж цифрові сполуки адреси.

1.6.3 Загальна система доменних назв – багаторівнева ієрархічна структура опису з’єднань та розподілу серверів систем доменних назв, яка починається із кореневої системи “крапка”, розподіляється на головні домени верхнього рівня (gTLD) та національні домени верхнього рівня (ccTLD) у відповідності до міжнародного стандарту двох та трьох літерного зазначення країн та територій ISO3166 (з додатками), та технічно підтримується головними розподіленими серверами систем доменних імен.

1.6.4 Система доменних імен (DNS) – сукупність технічних та програмних засобів, які забезпечують прямі та/або зворотні перетворення імен доменів у відповідні цифрові адреси Інтернет протоколу (IP-address) і навпаки, є частиною загальної системи доменних імен, забезпечують обмін відповідною технічною інформацією із іншими такими системами, становлять частину інфраструктури мережі Інтернет, відповідають певним технічним умовам та стандартам.

1.6.5 Системний реєстр домену верхнього рівня -  сукупність технічних й програмних засобів, баз даних із систематизованою інформацією про реєстрації доменних імен в ієрархічній структурі домену верхнього рівня, записів про користувачів, адміністраторів, терміни реєстрацій, позначення відповідальних Реєст