Статут UANIC

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішеннями Координаційної Ради УМІЦ

згідно із Протоколами засідань Координаційної Ради УМІЦ №5 від “18” жовтня 2004 року,

№ 7 від “25” грудня 2005 року,

№ 8 від “14” вересня 2006 року

№ 11 від “19” травня 2009 року

Голова  Зборів

______________________                           Ю.В. Корж

СТАТУТ

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТ

УКРАЇНСЬКИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

(нова редакція)

Ідентифікаційний Код: 32735063

м. Київ, 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (надалі – Об’єднання), є некомерційною організацією – відкритим для участі об’єднанням підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет, яке утворене асоціаціями операторів/провайдерів телекомунікацій за участю вповноважених державних організацій. Основною метою діяльності Об’єднання є здійснення суспільно корисної діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, адресним простором в мережах на основі Інтернет-протоколу, в тому числі адміністрування систем і реєстру доменних імен в домені “.UA”.

Об’єднання здійснює свою діяльність у відповідності до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 липня 2003 року та умов договору (угоди) з центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

1.2 Об’єднання не має на меті отримання прибутку та не розподіляє прибуток між Засновниками (Учасниками).

1.3. Засновниками Об’єднання є:

1) Асоціація учасників ринку Інтернет України (АУРІУ);

2) Українська Національна Інтернет Асоціація „УНІА” (УНІА);

3) Асоціація операторів зв’язку ТЕЛАС;

4) ДП “Державний центр інформаційних ресурсів України”;

5) ДП „Українські спеціальні системи”.

1.4. Найменування Об’єднання українською мовою:

повне – “Український мережевий інформаційний центр”,

скорочене – УМІЦ.

Найменування Об’єднання російською мовою:

повне – “Украинский сетевой информационный центр”,

скорочене – УСИЦ.

Найменування Об’єднання англійською мовою:

повне – “Ukrainian Network Information Center” (authority delegee for UA ccTLD);

скорочене – “UANIC”.

1.5. Місце знаходження та юридична адреса Об’єднання:

Україна, 01025, м.Київ-2, вул. Володимирська, 10.

1.6 Визначення.

Вказані визначення застосовуються лише для умов цього документу.

1.6.1 Домен – відокремлений ресурс у інформаційно-телекомунікаційній мережі (мережі передачі даних, мережі Інтернет), який є частиною загальної ієрархічної системи умовного розподілу мережі та визначає одну, або декілька цифрових адрес (IP (Internet Protocol)-addresses), наприклад, 192.0.34.65.

1.6.2 Назва (ім’я) домену – словниковий (складається з літер, знаку „-„, цифр у визначеному порядку) вираз адреси (частини) загальної ієрархічної системи доменних назв у мережі Інтернет. За додатковим визначенням – інформаційний ідентифікатор, який є більш сприятливим для розуміння та запам’ятовування ніж цифрові сполуки адреси.

1.6.3 Загальна система доменних назв – багаторівнева ієрархічна структура опису з’єднань та розподілу серверів систем доменних назв, яка починається із кореневої системи “крапка”, розподіляється на головні домени верхнього рівня (gTLD) та національні домени верхнього рівня (ccTLD) у відповідності до міжнародного стандарту двох та трьох літерного зазначення країн та територій ISO3166 (з додатками), та технічно підтримується головними розподіленими серверами систем доменних імен.

1.6.4 Система доменних імен (DNS) – сукупність технічних та програмних засобів, які забезпечують прямі та/або зворотні перетворення імен доменів у відповідні цифрові адреси Інтернет протоколу (IP-address) і навпаки, є частиною загальної системи доменних імен, забезпечують обмін відповідною технічною інформацією із іншими такими системами, становлять частину інфраструктури мережі Інтернет, відповідають певним технічним умовам та стандартам.

1.6.5 Системний реєстр домену верхнього рівня -  сукупність технічних й програмних засобів, баз даних із систематизованою інформацією про реєстрації доменних імен в ієрархічній структурі домену верхнього рівня, записів про користувачів, адміністраторів, терміни реєстрацій, позначення відповідальних Реєстраторів, про сервери у системі доменних імен кожного домену та інша необхідна інформація.

1.6.6 Адміністратор домену – особа (фізична або юридична), яка за дорученням користувача та/або за дозволом адміністратора системного реєстру виконує функції обслуговування домену, контролю його працездатності, відповідності певних технічних записів в домені. Адміністратором домену може бути сам користувач (реєстрант, розпорядник – володар права користування). Адміністраторів домену може бути декілька.

1.6.7 Користувач домену (реєстрант) – фізична або юридична особа, що отримала виключне право користування та розпорядження цим доменом (назвою (ім’ям) домену) на визначений термін, та в інтересах якої здійснюється реєстрація назви (імені) домену.

1.6.8 Реєстрація назви (імені) домену – створення Реєстратором запису про назву (ім’я) домену у системному реєстрі, запису про користувача цього домену, термінів реєстрації, адміністраторів цього домену та записів про сервери доменних назв, що забезпечують функціонування цього домену. Реєстрація здійснюється на підставі розпорядження (замовлення, доручення) заявника та наданих ним даних про себе та адміністраторів. Назва (ім’я) домену вважається зареєстрованою з моменту внесення відповідного запису до відповідного системного реєстру. Найменшим терміном реєстрації визначається один рік. Реєстрація може здійснюватись на декілька років. Після закінчення терміну реєстрації реєстрацію може бути подовжено на новий термін. Переважне право користування назвою домену при подовженні термінів її реєстрації належить попередньому реєстранту (користувачеві).

1.6.9 Реєстратор – юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності – резидент України, що обслуговує запити (розпорядження, замовлення, доручення) користувачів (заявників), здійснює реєстрацію, укладає із користувачем відповідну угоду, підтримує технічну систему реєстрацій та серверів доменних назв у відповідності до визначених стандартів та технічних умов, несе юридичну відповідальність за надані послуги та технічне забезпечення, відповідає кваліфікаційним та технічним умовам акредитації.

1.6.10 Адміністрація реєстру (Адміністрація домену верхнього рівня) – організація, що є адміністратором домену верхнього рівня, службою технічної підтримки й експлуатації системних реєстрів, головних серверів домену верхнього рівня та системи доменних назв домену .UA, що є частиною загальної світової системи доменних назв. Адміністрація Реєстру (Адміністрація домену верхнього рівня) у всьому світі це, як правило, організація, яка відповідає за функціонування та розвиток доменного простору певного домену верхнього рівня, всіх його нижчих рівнів та є головним інформаційним та технічний мережевим центром в цьому домені (країні).

1.6.11 Делегування домену – створення технічного запису про сервери доменних назв, які відповідають за адресацію цього домену. З моменту делегування здійснюється передача функції адміністрування іншому адміністратору (адміністратору Користувача) з метою забезпечення працездатності цього домену та розбудови нижчої ієрархічної системи субдоменів.

1.6.12 домен .UA – домен верхнього рівня (ccTLD) в загальній системі доменних назв мережі Інтернет, який створено у відповідності двох літерного зазначення, інформаційної символіки та назви держави Україна згідно з міжнародним стандартом ISO-3166 та його додатками.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Об’єднання здійснює діяльність та несе відповідальність з управління та обслуговування, адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, мереж на основі Інтернет-протоколу, що приєднані до телекомунікаційних мереж загального користування, інформаційних систем загального доступу, обслуговування системного реєстру та систем доменних імен в домені .UA, включаючи ведення та обслуговування реєстрів та систем доменних імен, які відображаються символами кириличних абеток та абетки української мови, систем та реєстрів ідентифікаторів ENUM, створення необхідних умов для реєстрацій, делегування та технічної працездатності доменних імен в домені .UA (та в кириличних доменах верхнього рівня, які мають таку саму мету адресування) в інтересах українського та глобального співтовариства Інтернет, а також в інтересах розвитку глобальної системи доменних імен, що адмініструється міжнародною Інтернет корпорацією з присвоєння номерів та назв (ICANN) або іншою організац