Статут UANIC

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішеннями Координаційної Ради УМІЦ

згідно із Протоколами засідань Координаційної Ради УМІЦ №5 від “18” жовтня 2004 року,

№ 7 від “25” грудня 2005 року,

№ 8 від “14” вересня 2006 року

№ 11 від “19” травня 2009 року

Голова  Зборів

______________________                           Ю.В. Корж

СТАТУТ

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ІНТЕРНЕТ

УКРАЇНСЬКИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

(нова редакція)

Ідентифікаційний Код: 32735063

м. Київ, 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (надалі – Об’єднання), є некомерційною організацією – відкритим для участі об’єднанням підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет, яке утворене асоціаціями операторів/провайдерів телекомунікацій за участю вповноважених державних організацій. Основною метою діяльності Об’єднання є здійснення суспільно корисної діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, адресним простором в мережах на основі Інтернет-протоколу, в тому числі адміністрування систем і реєстру доменних імен в домені “.UA”.

Об’єднання здійснює свою діяльність у відповідності до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 липня 2003 року та умов договору (угоди) з центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

1.2 Об’єднання не має на меті отримання прибутку та не розподіляє прибуток між Засновниками (Учасниками).

1.3. Засновниками Об’єднання є:

1) Асоціація учасників ринку Інтернет України (АУРІУ);

2) Українська Національна Інтернет Асоціація „УНІА” (УНІА);

3) Асоціація операторів зв’язку ТЕЛАС;

4) ДП “Державний центр інформаційних ресурсів України”;

5) ДП „Українські спеціальні системи”.

1.4. Найменування Об’єднання українською мовою:

повне – “Український мережевий інформаційний центр”,

скорочене – УМІЦ.

Найменування Об’єднання російською мовою:

повне – “Украинский сетевой информационный центр”,

скорочене – УСИЦ.

Найменування Об’єднання англійською мовою:

повне – “Ukrainian Network Information Center” (authority delegee for UA ccTLD);

скорочене – “UANIC”.

1.5. Місце знаходження та юридична адреса Об’єднання:

Україна, 01025, м.Київ-2, вул. Володимирська, 10.

1.6 Визначення.

Вказані визначення застосовуються лише для умов цього документу.

1.6.1 Домен – відокремлений ресурс у інформаційно-телекомунікаційній мережі (мережі передачі даних, мережі Інтернет), який є частиною загальної ієрархічної системи умовного розподілу мережі та визначає одну, або декілька цифрових адрес (IP (Internet Protocol)-addresses), наприклад, 192.0.34.65.

1.6.2 Назва (ім’я) домену – словниковий (складається з літер, знаку „-„, цифр у визначеному порядку) вираз адреси (частини) загальної ієрархічної системи доменних назв у мережі Інтернет. За додатковим визначенням – інформаційний ідентифікатор, який є більш сприятливим для розуміння та запам’ятовування ніж цифрові сполуки адреси.

1.6.3 Загальна система доменних назв – багаторівнева ієрархічна структура опису з’єднань та розподілу серверів систем доменних назв, яка починається із кореневої системи “крапка”, розподіляється на головні домени верхнього рівня (gTLD) та національні домени верхнього рівня (ccTLD) у відповідності до міжнародного стандарту двох та трьох літерного зазначення країн та територій ISO3166 (з додатками), та технічно підтримується головними розподіленими серверами систем доменних імен.

1.6.4 Система доменних імен (DNS) – сукупність технічних та програмних засобів, які забезпечують прямі та/або зворотні перетворення імен доменів у відповідні цифрові адреси Інтернет протоколу (IP-address) і навпаки, є частиною загальної системи доменних імен, забезпечують обмін відповідною технічною інформацією із іншими такими системами, становлять частину інфраструктури мережі Інтернет, відповідають певним технічним умовам та стандартам.

1.6.5 Системний реєстр домену верхнього рівня -  сукупність технічних й програмних засобів, баз даних із систематизованою інформацією про реєстрації доменних імен в ієрархічній структурі домену верхнього рівня, записів про користувачів, адміністраторів, терміни реєстрацій, позначення відповідальних Реєстраторів, про сервери у системі доменних імен кожного домену та інша необхідна інформація.

1.6.6 Адміністратор домену – особа (фізична або юридична), яка за дорученням користувача та/або за дозволом адміністратора системного реєстру виконує функції обслуговування домену, контролю його працездатності, відповідності певних технічних записів в домені. Адміністратором домену може бути сам користувач (реєстрант, розпорядник – володар права користування). Адміністраторів домену може бути декілька.

1.6.7 Користувач домену (реєстрант) – фізична або юридична особа, що отримала виключне право користування та розпорядження цим доменом (назвою (ім’ям) домену) на визначений термін, та в інтересах якої здійснюється реєстрація назви (імені) домену.

1.6.8 Реєстрація назви (імені) домену – створення Реєстратором запису про назву (ім’я) домену у системному реєстрі, запису про користувача цього домену, термінів реєстрації, адміністраторів цього домену та записів про сервери доменних назв, що забезпечують функціонування цього домену. Реєстрація здійснюється на підставі розпорядження (замовлення, доручення) заявника та наданих ним даних про себе та адміністраторів. Назва (ім’я) домену вважається зареєстрованою з моменту внесення відповідного запису до відповідного системного реєстру. Найменшим терміном реєстрації визначається один рік. Реєстрація може здійснюватись на декілька років. Після закінчення терміну реєстрації реєстрацію може бути подовжено на новий термін. Переважне право користування назвою домену при подовженні термінів її реєстрації належить попередньому реєстранту (користувачеві).

1.6.9 Реєстратор – юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності – резидент України, що обслуговує запити (розпорядження, замовлення, доручення) користувачів (заявників), здійснює реєстрацію, укладає із користувачем відповідну угоду, підтримує технічну систему реєстрацій та серверів доменних назв у відповідності до визначених стандартів та технічних умов, несе юридичну відповідальність за надані послуги та технічне забезпечення, відповідає кваліфікаційним та технічним умовам акредитації.

1.6.10 Адміністрація реєстру (Адміністрація домену верхнього рівня) – організація, що є адміністратором домену верхнього рівня, службою технічної підтримки й експлуатації системних реєстрів, головних серверів домену верхнього рівня та системи доменних назв домену .UA, що є частиною загальної світової системи доменних назв. Адміністрація Реєстру (Адміністрація домену верхнього рівня) у всьому світі це, як правило, організація, яка відповідає за функціонування та розвиток доменного простору певного домену верхнього рівня, всіх його нижчих рівнів та є головним інформаційним та технічний мережевим центром в цьому домені (країні).

1.6.11 Делегування домену – створення технічного запису про сервери доменних назв, які відповідають за адресацію цього домену. З моменту делегування здійснюється передача функції адміністрування іншому адміністратору (адміністратору Користувача) з метою забезпечення працездатності цього домену та розбудови нижчої ієрархічної системи субдоменів.

1.6.12 домен .UA – домен верхнього рівня (ccTLD) в загальній системі доменних назв мережі Інтернет, який створено у відповідності двох літерного зазначення, інформаційної символіки та назви держави Україна згідно з міжнародним стандартом ISO-3166 та його додатками.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1. Об’єднання здійснює діяльність та несе відповідальність з управління та обслуговування, адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, мереж на основі Інтернет-протоколу, що приєднані до телекомунікаційних мереж загального користування, інформаційних систем загального доступу, обслуговування системного реєстру та систем доменних імен в домені .UA, включаючи ведення та обслуговування реєстрів та систем доменних імен, які відображаються символами кириличних абеток та абетки української мови, систем та реєстрів ідентифікаторів ENUM, створення необхідних умов для реєстрацій, делегування та технічної працездатності доменних імен в домені .UA (та в кириличних доменах верхнього рівня, які мають таку саму мету адресування) в інтересах українського та глобального співтовариства Інтернет, а також в інтересах розвитку глобальної системи доменних імен, що адмініструється міжнародною Інтернет корпорацією з присвоєння номерів та назв (ICANN) або іншою організацією, визначеною міжнародним співтовариством та визнаною Урядом України. Об’єднання здійснює технічну підтримку,  контроль та захист системного реєстру та серверів доменних імен в домені .UA, суміжних реєстрів інших систем адресації з метою розвитку суспільних комп’ютерних (інформаційно-телекомунікаційних) мереж, задоволення потреб користувачів, розвитку та використання інформаційної та мережевої інфраструктури Інтернет в Україні.

2.2. Об’єднання створюється з метою:

-        управління та обслуговування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, мереж на основі Інтернет-протоколу, системних реєстрів і систем доменних імен в домені .UA, здійснення функцій Адміністрації домену .UA;

-        технічної підтримки та захисту відповідних систем та реєстрів (баз даних);

-        розвитку та координації систем реєстрацій у національному домені верхнього рівня .UA, пов’язаних рівнів та систем, з метою стабільності, доступності та конкуренції послуг реєстрацій та підтримки доменних імен;

-        сприяння розвитку та акредитації Реєстраторів доменних імен;

-        підтримки відповідності функціонування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет міжнародним стандартам та правилам;

-        забезпечення надійності функціонування системи реєстрації і підтримки доменних назв (імен та ідентифікаторів), у тому числі у випадках припинення діяльності окремих Реєстраторів та в екстремальних умовах;

-        розробки та впровадження Правил адміністрування, реєстрацій (встановлення), використання та підтримки доменних назв (імен та ідентифікаторів);

-        розвитку позасудової системи вирішення конфліктів (спорів) при реєстраціях доменних назв (імен та ідентифікаторів);

-        захисту прав користувачів доменних імен, сприяння підвищення якості їх обслуговування;

-        гармонізації систем співвідношення прав користування доменних назв (імен та ідентифікаторів) і прав інтелектуальної власності, знаків для товарів і послуг, тощо, із міжнародним законодавством;

-        сприяння розвитку органів саморегулювання (самоврядування) Інтернет співтовариства;

-        розвитку суспільних комп’ютерних мереж, розвитку інформаційної інфраструктури в суспільстві, розвитку і впровадженню новітніх інформаційних технологій у державних, освітніх, громадських та наукових організаціях, загальному розвитку української національної складової мережі Інтернет;

-        представництва та участі у діяльності відповідних міжнародних організацій.

2.3. Для досягнення своїх цілей Об’єднання здійснює наступні види діяльності:

-        розробляє, впроваджує та забезпечує функціонування технологічної схеми реєстрацій, користування і підтримки систем адресації в українському сегменті мережі Інтернет;

-        розробляє, впроваджує, вдосконалює та забезпечує виконання правил реєстрацій (встановлення), використання та підтримки адрес (доменних імен, ідентифікаторів тощо) в українському сегменті мережі Інтернет;

-        укладає договори з організаціями про виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення функціонування системного реєстру та системи доменних імен домену верхнього рівня .UA і пов’язаннях із ним рівнів та систем адресації в українському сегменті мережі Інтернет;

-        приймає участь в діяльності організацій, що відповідає цілям і задачам Об’єднання;

-        здійснює видавничу діяльність, організує науково-технічні конференції і т.п. заходи, що сприяють досягненню цілей Об’єднання;

-        діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного захисту інформації;

-        діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів технічного захисту інформації, наданням послуг із технічного захисту інформації;

-        створення та захист інформаційних систем, реєстрів, мереж, баз і банків даних;

-        власна діяльність у інформаційних мережах, здійснення всіх своїх видів діяльності у електронний спосіб;

-        організація та проведення науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт, розробка, створення, виробництво, патентування, впровадження та розповсюдження науково-технічної продукції, ноу-хау у сфері інформаційно-комунікаційних технологій;

-        виступає замовником науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, необхідних для досягнення цілей Об’єднання;

-        бере участь у створенні і діяльності органів саморегулювання (самоврядування) українського і світового Інтернет – співтовариства;

-        бере участь у роботі відповідних до своєї діяльності неурядових міжнародних організацій та виконує умови профільних міжнародних зобов’язань.

2.4. Об’єднання не розподіляє прибуток між Засновниками (Учасниками), досягає самоокупності своєї діяльності та використовує отримані доходи для здійснення статутної діяльності.

2.5. Якщо для здійснення будь-якого виду діяльності законодавством передбачене одержання дозволу компетентних органів та органів ліцензування, то така діяльність здійснюється у відповідності до умов зазначеного дозволу і ліцензій.

2.6. Діяльність Об’єднання не повинна створювати переваг окремим учасникам ринку. Об’єднання не має право самостійно займатись тими видами діяльності, для яких він акредитує інші організації.

2.7 Об’єднання не обмежує, не здійснює контролю та не втручається в господарську та іншу діяльність своїх засновників (учасників). Засновники (учасники) залишають свою повну самостійність та незалежність своєї господарської та іншої діяльності від діяльності Об’єднання.

3. ЮРИДИЧНИЙ ТА ОПЕРАЦІЙНИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАННЯ

3.1. Об’єднання є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки в банківських установах, фірмовий бланк, печатку і штампи зі своїм найменуванням. Об’єднання здійснює свою діяльність згідно із Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 447-р  від 22 липня 2003 року, умов Договору (угоди) з центральним органом виконавчої влади України у сфері телекомунікацій (зв’язку) та інформатизації, Законодавством України, умовами міжнародних договорів та стандартів, протокольними рішеннями засновників та Координаційної Ради Об’єднання, умовами цього Статуту.

3.2. Об’єднання набуває прав:

3.2.1 прав юридичної особи – з моменту його державної реєстрації.

3.2.2 прав здійснення повноважень та виконання обов’язків щодо управління та обслуговування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет і пов’язаннях із ним рівнів та систем, системного реєстру і системи доменних назв домену верхнього рівня .UA – з моменту укладання угоди (договору) із центральним органом виконавчої влади в галузі телекомунікацій (зв’язку) та інформатизації про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет на умовах, визначених Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 липня 2003 року та ухвалених Координаційною Радою.

3.2.3 прав здійснення операційного і технічного управління доменом верхнього рівня .UA у відповідності до умов договору (угоди) із міжнародною Інтернет Корпорацією з присвоєння доменних імен та номерів (ICANN).

Інші права Об’єднанням набуваються у відповідності до законодавства України.

3.3. Об’єднання є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Об’єднанню його засновниками. Згідно з чинним законодавством України Об’єднання здійснює володіння, користування і розпорядження майном, майновими та не майновими правами, що перебувають в його власності та розпорядженні, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майнових та не майнових об’єктів власності.

3.4. Для досягнення мети діяльності Об’єднання має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському судах.

3.5. Об’єднання у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами згідно законодавства України.

3.6. Об’єднання відповідає за своїми обов’язками власним майном. Об’єднання не відповідає по зобов’язаннях засновників (учасників). Засновники (учасники) не відповідають по зобов’язаннях Об’єднання.

3.7. Об’єднання самостійно планує та здійснює власну фінансову, господарську, виробничу та іншу діяльність у межах зазначених цим Статутом, законодавством України, та відповідними міжнародними зобов’язаннями.

3.8. Об’єднання відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв. Об’єднання має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно із законодавством України. Об’єднання самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.9. Об’єднання має право брати участь у діяльності (бути учасником) асоціацій, консорціумів та інших об’єднань, самоврядних організаціях, співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями виключно для досягнення цілей, зазначених Статутом та згідно із законодавством України.

3.10. Об’єднання може створювати філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи в Україні і за її межами. Філії і представництва Об’єднання не є юридичними особами та діють у визначеному порядку від імені Об’єднання.

3.11. Філії та представництва діють на підставі Положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Координаційною Радою Об’єднання згідно із законодавством країни місця розташування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі доручення, що видається Об’єднанням.

4. МАЙНО ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1. Майно і кошти, передані у власність Об’єднанню його засновниками або придбане ним, є власністю Об’єднання, якщо інше не передбачено законодавством або договором. Відповідно до законодавства України Об’єднання здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться в його власності.

4.2. Засновники Об’єднання не зберігають прав на майно, передане ними у власність Об’єднанню. Засновники (учасники) не відповідають по майнових зобов’язаннях Об’єднання, а Об’єднання не відповідає по майнових зобов’язаннях своїх засновників (учасників).

4.3. Крім діяльності, яка безпосередньо спрямована на досягнення статутних цілей, Об’єднання має право здійснювати поточну діяльність, необхідну для забезпечення його функціонування або обумовлену господарською доцільністю у відповідності до чинного законодавства України.

4.4. Джерелами формування майна Об’єднання є:

-        кошти і інше майно, яке передане Об’єднанню засновниками;

-        кошти і інше майно, які одержані Об’єднанням по договорах, що укладаються для досягнення цілей Об’єднання;

-        добровільні майнові внески і пожертвування;

-        кошти і інше майно, що отримані від реалізації товарів (робіт, послуг);

-        дивіденди (прибутки, відсотки), що одержані по акціях, облігаціям, інших цінним паперах і внесках;

-        прибутки від операцій з майном Об’єднання;

-        інші джерела, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

4.5. Прибуток (перевищення доходів над витратами) Об’єднання не підлягає розподілу між засновниками (учасниками) і використовується виключно на досягнення цілей Об’єднання, визначених цим Статутом та рішеннями Координаційної Ради Об’єднання.

4.6. Фінансовий рік Об’єднання збігається з календарним роком.

4.7. Об’єднання веде бухгалтерський облік, у встановленому порядку подає бухгалтерську і статистичну звітність згідно законодавству України.

4.8. Достовірність річної бухгалтерської звітності Об’єднання повинна підтверджуватися висновком незалежної аудиторської організації.

4.9. Об’єднання щорічно публікує в засобах масової інформації та власних інформаційних виданнях основні дані бухгалтерської звітності, висновки аудиторської організації, статистичну та іншу інформацію щодо своєї діяльності. Рішення щодо публікації такої інформації, приймається Координаційною Радою Об’єднання.

5. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ОБ’ЄДНАННЯМ. КООРДИНАЦІЙНА РАДА ОБ’ЄДНАННЯ. ДИРЕКТОР ОБ’ЄДНАННЯ

5.1. Вищим керівним органом Об’єднання є Координаційна Рада.

5.2. Координаційна Рада Об’єднання є відкритий для участі колегіальний орган управління, що діє на підставі цього Статуту, Розпорядження Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 липня 2003 року, інших нормативно-правових актів України щодо діяльності Об’єднання та умов Договору із центральним органом виконавчої влади України в галузі телекомунікацій (зв’язку) та інформатизації. За своїм призначенням Координаційна Рада використовує назву – Координаційна Рада Об’єднання „Український мережевий інформаційний центр”, що далі за текстом називається – Координаційна Рада, та скорочено – українською мовою – КР УМІЦ, російською мовою – КС УСИЦ, англійською мовою – CC UANIC (Coordination Сouncil of UANIC).

5.3. Склад Координаційної Ради за кількістю є парним. Координаційна Рада складається з рівної кількості представників органів державної влади або призначених ними організацій та неурядових (недержавних, самоврядних) організацій, що представляють різні частини Інтернет співтовариства в Україні. Координаційна Рада діє на принципах паритету і врахування інтересів всіх заінтересованих сторін.

5.4. Початковий склад представників організацій, які входять до Координаційної Ради, затверджується засновниками і надалі змінюється за рішенням Координаційної Ради або на умовах нормативно-правових актів України щодо діяльності Об’єднання.

5.5. Організації – члени Координаційної Ради беруть участь у її роботі через своїх уповноважених представників. Представники організацій, які входять до складу Координаційною Ради, діють у відповідності із дорученням (рішенням) організацій, які вони представляють. В Координаційній Раді може бути тільки один представник від однієї організації. Представники різних неурядових (недержавних, самоврядних) організацій у Координаційній Раді Об’єднання не можуть бути співробітниками одного підприємства, установи або організації, яка одночасно є членом декількох неурядових (недержавних, самоврядних) організацій.

5.5.1. Уповноважений представник Організації – члена Координаційної Ради має право:

-        брати участь в роботі та всіх заходах Координаційної Ради;

-        обирати та бути обраним до керівних органів Координаційної Ради;

-        брати участь в засіданнях Координаційної Ради з правом вирішального голосу;

-        представляти у Координаційній Раді інтереси інших організації, що не є членами Координаційної Ради на підставі письмового доручення (договору);

-        представляти інтереси інших організацій – учасників Координаційної Ради на підставі письмового доручення (документального повідомлення) про таке право;

-        виносити до обговорення пропозиції з будь-яких питань діяльності Об’єднання та Координаційної Ради;

-        отримувати інформацію що знаходиться у розпорядженні Об’єднання та Координаційної Ради, на умовах визначених Координаційною Радою.

5.5.2. Організація – член Координаційної Ради зобов’язана:

-        дотримуватись положень цього Статуту, прийнятих Координаційною Радою рішень та регламентуючих документів;

-        в межах можливості надавати матеріальну, технічну та іншу підтримку діяльності Об’єднанню та Координаційній Раді;

-        не розголошувати зумовлену конфіденційну інформацію, пов’язану з діяльністю Об’єднання та Координаційної Ради.

5.5.3. Уповноважений представник Організації – члена Координаційної Ради зобов’язаний:

-        дотримуватись положень цього Статуту та прийнятих Координаційною Радою регламентуючих документів;

-        приймати активну участь в роботі Координаційної Ради;

-        бути присутнім на всіх засіданнях Координаційної Ради;

-        виконувати рішення зборів Координаційної Ради, які пов’язані із діяльністю Об’єднання та самої Координаційної Ради;

-        не розголошувати зумовлену конфіденційну інформацію, пов’язану з діяльністю Об’єднання та Координаційної Ради.

5.6. Одна особа не може одночасно бути постійним уповноваженим представником декількох організацій – членів Координаційної Ради, крім випадків, коли за письмовим дорученням (документальним повідомленням) особа – представник організації – учасника Координаційної Ради, має право представляти інтереси іншої – організації – учасника Координаційної Ради на окремих її засіданнях (зборах).

5.7. Розширення та або зміни складу членів Координаційної Ради відбувається за наступною процедурою:

5.7.1. Організація – претендент на членство у Координаційній Раді письмово інформує Координаційну Раду про своє бажання участі або виходу зі складу Координаційної Ради.

За погодженням із всіма членами Координаційної Ради або у відповідності до нормативно-правового акту України щодо діяльності Об’єднання, організація – член Координаційної Ради може письмово запрошувати до участі в діяльності (членства) Координаційної Ради інші організації (органи виконавчої влади та/або неурядові (недержавні, самоврядні – об’єднання, громадські організації, що представляють різні частини Інтернет співтовариства в Україні). В цьому випадку Координаційній Раді надаються письмові відповіді запрошених організацій.

5.7.2. Неурядові організації – претенденти на членство у Координаційній Раді мають подати Голові Координаційної Ради письмові рекомендації якнайменше від трьох інших неурядових організацій – членів Координаційної Ради. Замість таких рекомендацій може застосовуватись протокольне рішення Координаційної Ради, якщо такі організації запрошувались до участі у складі Координаційної Ради згідно з п.5.7.1.

5.7.3. Органи державної влади – претенденти на членство у Координаційній раді мають письмово інформувати Координаційної Раду про відповідне рішення цього органу влади або надати письмову відповідь, якщо вони були запрошені до участі в Координаційній Раді згідно з п.5.7.1.

5.7.4. Рішення про вступ до Координаційної Ради нової організації – претендента приймається на засіданні (зборах) Координаційної Ради, якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 діючого складу Координаційної Ради.

5.8. У разі виходу організації зі складу Координаційної Ради за власним бажанням, на ім’я Голови Координаційної Ради подається письмова заява (повідомлення) від цієї організації. Виключення зі складу Координаційної Ради відбувається за рішенням Координаційної Ради, якщо за нього проголосували не менше ніж 2/3 діючого складу Координаційної Ради (без вираховування голосу організації, відносно якої приймається таке рішення).

5.9. З метою дотримання вимог п. 5.3, на наступному засіданні (зборах), яке відбувається після рішення про виключення зі складу учасника Координаційної Ради або включення нової організації до складу Координаційної Ради, члени Координаційної Ради мають внести пропозиції про включення у склад Координаційної Ради нової організації.

5.10. З уповноважених представників організацій – членів Координаційної Ради за її рішенням обирається Голова Координаційної Ради та Заступник Голови Координаційної Ради. Якщо Головою Координаційної Ради обирається представник органів державної влади, то його Заступником має бути представник неурядових (недержавних, самоврядних) організацій та навпаки. Голова Координаційної Ради та його Заступник обираються терміном на 3 роки, якщо інше не визначено відповідним рішенням Координаційної Ради.

5.11. Уповноважені представники організацій – членів Координаційної Ради не можуть бути працівниками Об’єднання.

5.12. Діяльність Координаційної Ради здійснюється на принципах свободи та відкритості обговорення, професіоналізму та відповідальності перед українським та глобальним Інтернет співтовариством. Для організації своєї діяльності та виконання обов’язків Координаційна Рада утворює комітети.

5.12.1. Координаційна Рада організує діяльність комітетів. Діяльність комітетів здійснюється у відповідності до Положень про їх діяльність, які затверджуються Координаційною Радою. Рішення комітетів затверджуються Координаційною Радою.

5.13. Засідання (збори) Координаційної Ради проводяться не менш, ніж один на рік. Дорадчі питання, що потребують обговорення Координаційною Радою можуть вирішуватись опитуванням, в тому числі із застосуванням електронної пошти (електронних документів). Будь які опитування Координаційної Ради мають документуватись (в електронному або звичайному вигляді).

5.13.1. Засідання (збори) Координаційної Ради має відбуватись, якщо вимогу про необхідність засідання (зборів) заявили:

Голова Координаційної Ради;

Заступник Голови Координаційної Ради;

не менше третини членів Координаційної Ради;

Директор Об’єднання.

5.14. Проект порядку денного засідання Координаційної Ради формується на основі пропозицій членів Координаційної Ради, Голови Координаційної Ради та його Заступника, Директора Об’єднання, Голів комітетів Координаційної Ради. Проект порядку денного разом із запропонованими проектами рішень направляється членам Координаційної Ради не менше ніж за сім робочих днів до засідання (зборів).

5.15. Засідання (збори) Координаційної Ради вважається таким, що відбулось, якщо в засіданні (зборах) беруть участь не менш ніж 2/3 членів Координаційної Ради.

5.16. Директор Об’єднання приймає участь у засіданнях (зборах) Координаційної Ради з правом дорадчого голосу. На засідання (збори) Координаційної Ради можуть запрошуватись Голови комітетів Координаційної Ради.

5.17. Рішення Координаційної Ради приймаються, за можливістю, на принципі консенсусу (загальної згоди). У випадку, коли консенсус (загальна згода) не може бути досягнуто, рішення приймаються голосуванням 2/3 загальної кількості вирішальних голосів.

5.18. Координаційна Рада не може приймати рішення з питань, не включених у проект порядку денного, якщо рішення про внесення додаткового питання не було прийнято одноголосно (загальною згодою) всіма учасниками засідання (зборів).

У інших випадках, рішення по процедурних питаннях приймаються простою більшістю вирішальних голосів членів Координаційної Ради.

5.19. За вимогою члена Координаційної Ради ухвалення рішення з питань, що відносяться до предмету діяльності Об’єднання, може бути відкладене не більш ніж на десять робочих днів для більш детального вивчення. Якщо після закінчення цього терміну член Координаційної Ради заявляє про незгоду із запропонованим проектом рішення, але не надає альтернативного проекту рішення для голосування, то рішення по цьому питанню може бути прийнято тільки у разі, якщо його ухвалили 2/3 членів Координаційної Ради.

5.20. До виняткової компетенції Координаційної Ради відносяться наступні питання:

-        затвердження, введення в дію та зміни регламентуючих документів щодо реєстрацій та використання доменних імен, адміністрування доменів загального та спеціального користування, розподілення доменного простору домену .UA, технічної підтримки і обслуговування системного реєстру та систем доменних імен в домені .UA, та інших регламентуючих документів щодо виконання функцій Адміністрації домену верхнього рівня .UA;

-        визначення порядку розподілу адресного простору, порядок і правила реєстрації та використання імен доменів в українському сегменті мережі Інтернет з урахуванням суспільних інтересів;

-        затвердження та введення в дію порядку та правил розв’язання спорів (конфліктів) з реєстрацій та використання доменних назв (імен, адрес, ідентифікаторів тощо) та змін до них;

-        прийняття рішень щодо оскарження дій адміністрацій доменів нижчих рівнів – доменів загального та спеціального використання;

-        затвердження Положень про діяльність комітетів Координаційної Ради та контроль їх діяльності;

-        визначення порядку захисту інформації, що знаходиться у розпорядженні Об’єднання та порядку взаємодії з державними органами та недержавними організаціями щодо надання інформації про діяльність Об’єднання;

-        ухвала змін до Статуту Об’єднання;

-        затвердження принципів та умов акредитації організацій – реєстраторів, адміністраторів, схвалення умов типових договорів, що укладаються з такими організаціями;

-        визначення пріоритетних напрямів діяльності Об’єднання і принципів формування і використання його майна;

-        призначення Директора Об’єднання;

-        затвердження бюджету (фінансового плану) Об’єднання і внесення змін до нього;

-        затвердження граничної штатної чисельності Об’єднання;

-        затвердження річного звіту і річного бухгалтерського балансу Об’єднання;

-        прийняття рішення про утворення постійно діючого третейського суду, затвердження Положення про постійно діючий третейський суд, затвердження регламенту постійно діючого третейського суду та затвердження списків третейських суддів;

-        затвердження змін у складі організацій – учасників Координаційної Ради Об’єднання;

-        призначення аудитора Об’єднання.

5.21. Протоколи засідань і рішення Координаційної Ради підписуються Головою Координаційної Ради або Заступником Голови Координаційної Ради. Всі протоколи (рішення) Координаційної Ради також підписуються секретарем засідання (зборів).

5.22. Безпосереднє управління поточною діяльністю Об’єднання здійснює Директор Об’єднання.

5.23. Директор Об’єднання є одноосібним виконавчим органом Об’єднання і реалізує усі права й обов’язки, які відповідно до чинного законодавства та Статуту покладаються на виконавчий орган організації. Директор виконує положення цього Статуту, рішень Координаційної Ради, положень регламентуючих документів Об’єднання.

5.24. Директор Об’єднання призначається Координаційною Радою на невизначений термін. Трудовий договір з Директором Об’єднання укладає Голова Координаційної Ради або Заступник Голови Координаційної Ради. Директор Об’єднання не може бути членом Координаційної Ради.

5.25. За рішенням Координаційної Ради повноваження Директора можуть бути припинені достроково або подовжені на новий термін.

5.26. До компетенції Директора Об’єднання відносяться всі питання, що пов’язані з поточною діяльністю Об’єднання або інші питання, віднесені до компетенції Директора рішеннями Координаційної Ради Об’єднання.

Зокрема, до компетенції Директора Об’єднання відносяться наступні питання:

-        забезпечення безперебійного функціонування програмно – апаратного (технологічного) комплексу для здійснення цілей і виконання зобов’язань Об’єднання;

-        подання на розгляд Координаційної Ради звіту про виконання бюджету (фінансового плану) і результати діяльності Об’єднання;

-        визначення організаційної структури та штатного розкладу Об’єднання;

-        підготовка пропозицій по пріоритетних напрямах діяльності Об’єднання і принципів формування і використання його майна;

-        підготовка пропозицій щодо граничної штатної чисельності Об’єднання;

-        прийняття на роботу і звільнення з роботи персоналу Об’єднання у межах затвердженої граничної штатної чисельності і відповідно до чинного законодавства;

-        керування персоналом (працівниками) Об’єднання;

-        підготовка проекту бюджету (фінансового плану) Об’єднання і змін до нього;

-        підготовка річного звіту і річного бухгалтерського балансу Об’єднання;

-        підготовка пропозицій щодо створення філій і представництв Об’єднання, комітетів Координаційної Ради;

-        затвердження правил внутрішнього розпорядку Об’єднання;

-        представлення Об’єднання у відносинах із будь-якими юридичними і фізичними особами, органами влади і управління в Україні і за кордоном;

-        розпорядження майном і коштами Об’єднання у відповідності до затвердженого бюджету (фінансового плану) Об’єднання та рішень Координаційної Ради;

-        видача доручень, відкриття розрахункових та інших банківських рахунків;

-        укладання від імені Об’єднання договорів (контрактів, угод тощо), які відносяться до предмету діяльності Об’єднання;

-        виконання інших функцій, що випливають із цього Статуту або покладені на керівника організації відповідно до чинного законодавства.

5.27 За вимогою Координаційної Ради Директор зобов’язаний надавати будь-яку інформацію про діяльність Об’єднання.

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ОБ’ЄДНАННЯ

6.1. Реорганізація (ліквідація) Об’єднання відбувається за рішенням засновників і рішенням Координаційної Ради Об’єднання, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2 Припинення (розірвання) Договору із центральним органом виконавчої влади України у сфері телекомунікацій (зв’язку) та інформатизації щодо визначення повноважень, відповідальності і умов діяльності Об’єднання не є обов’язковою умовою ліквідації Об’єднання та не відміняє обов’язковості прийняття відповідних рішень засновниками і Координаційною Радою Об’єднання.

6.3 Якщо призупиняється дія та/або визнається недійсним Розпорядження Кабінету Міністрів України № 447-р від 22 липня 2003 року це не є умовою припинення діяльності Об’єднання та/або втрати повноважень і умов відповідальності Об’єднання. Припинення діяльності Об’єднання, передача, зміни, зупинення його повноважень і відповідальності має бути визначено рішенням засновників і рішенням Координаційної Ради. Такі рішення мають бути підтверджені і оформлені відповідними протоколами в установленому порядку.

6.3. При реорганізації Об’єднання його права й обов’язки переходять до правонаступників та/або до організації, визначеної Урядом України.

6.4. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Координаційною Радою та засновниками, а у разі відсутності рішення Координаційної Ради щодо ліквідаційної комісії, – у встановленому законодавством порядку. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Об’єднання.

6.5. У випадку ліквідації Об’єднання, його майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається ліквідаційній комісії для використання мети, передбаченої Статутом Об’єднання.

6.6. Об’єднання вважається таким, що припинило своє існування (діяльність) з моменту виключення інформації про нього з єдиного державного реєстру підприємств, організацій і установ (ЄДРПОУ).

6.7. У випадку ліквідації документи Об’єднання, які підлягають подальшому збереженню, за рахунок Об’єднання передаються в уповноважені органи виконавчої влади або організації, що буде визначена установленим порядком для відповідних цілей.

Укладено на 12 (дванадцяти) аркушах в 4 (чотирьох) примірниках українською мовою.

ПІДПИС:

Директор ОП УМІЦ                                                               Ю.В.Гончарук

Зміни внесено згідно із Рішеннями Координаційної Ради УМІЦ:

Протоколом засідання Координаційної Ради УМІЦ №11 від “18” жовтня 2004 року, Протоколом засідання Координаційної Ради УМІЦ № 7 від “25” грудня 2005 року,

Протоколом засідання Координаційної Ради УМІЦ № 8 від “14” вересня 2006 року,

Протоколом засідання Координаційної Ради УМІЦ № 11 від “19” травня 2009 року.


Статут ОП УМІЦ в форматі .pdf