Договір акредитації між Адміністратором та Реєстратором

Угода про акредитацію Реєстратора затверджена рішенням Координаційної Ради ОП «Український мережевий інформаційний центр», Протокол № 15 від «23» вересня 2013 року (зі змінами, Протокол № 17 від «31» січня 2014 року)

Текст Угоди про акредитацію Реєстратора в формате .pdf


Текст Угоди:

УГОДА

про акредитацію Реєстратора

м. Київ

« __ » _______ 2013 р.

Об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр», що є юридичною особою згідно законодавства України та має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, надалі «Адміністратор», в особі  директора Гончарука Юрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та _____________ « ______________ », що є юридичною особою згідно законодавства України та має статус ___________________________________________________, надалі «Реєстратор», в особі директора ____________________ , який(ка) діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цю Угоду про акредитацію (надалі – «Угода») про наступне:

  1. 1.     ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.    Визначення, які застосовуються в даній Угоді наводяться відповідно до визначень наданих у «Правилах реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР» (далі – Правила) і «Технічному регламенті домену .УКР» (далі – Технічний регламент).

1.2.    Визначення, що є відсутніми у вищевказаному документі, приведені нижче:

послуга з проведення акредитації -      послуга, в процесі надання якої Претендент отримує можливості проходження тестування алгоритмів організації своєї діяльності і технологічне тестування на предмет його компетентності і відповідності вимогам щодо виконання діяльності у якості Реєстратора на ринку доменних імен в домені .УКР згідно умов акредитації, що затверджені Координаційною радою Адміністратора;
тимчасове припинення акредитації -      стан Реєстратора  після рішення (акту) Адміністратора, згідно якого Реєстратору призупиняється доступ до системи реєстрацій та керування доменними іменами в реєстрі домену .УКР; витікає з негативних результатів перевірки діяльності Реєстратора на ринку послуг реєстрацій доменних імен, які свідчать, що Реєстратор здійснював такі дії, які призводили до виникнення організаційної, адміністративної, фінансової або технічної нестабільності роботи доменних імен Реєстрантів, яких він обслуговує. Рішення про зняття тимчасової  заборони на діяльність Реєстратора приймається Адміністратором після усунення Реєстратором виявлених недоліків.
  1. 2.     ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1.    Дана Угода визначає умови, які забезпечує Адміністратор з метою рівноправного і недискримінаційного доступу Реєстратора до ринку послуг з реєстрацій доменних імен  в домені .УКР в інтересах Реєстрантів.

2.2.    Дана Угода визначає умови та вимоги, згідно яких відбувається діяльність Реєстратора з реєстрацій та користування  доменними іменами в домені .УКР, адміністрування якого здійснює Адміністратор.

2.3.    Дана Угода визначає умови та вимоги щодо забезпечення наявності у Реєстратора необхідних технічних і адміністративних ресурсів для виконання задач згідно п. 2.2.

2.4.    Дана Угода визначає обов’язки Реєстратора щодо забезпечення справедливого та недискримінаційного надання послуг на ринку доменних імен в домені .УКР для та в інтересах Реєстрантів.

2.5.    Дана Угода визначає, що Адміністратор надає Реєстратору послугу з проведення акредитації, результатом якої є те, що Реєстратор отримує можливість здійснювати діяльність по реєстрації і користуванню доменними іменами в домені .УКР в інтересах Реєстрантів. Надання та отримання послуги з проведення акредитації здійснюється згідно процедурі та критеріям «Положення про акредитацію Реєстраторів доменних імен у домені .УКР».

2.6.    Дана Угода має обмеження по терміну дії і передбачає, що до закінчення терміну поточної акредитації Реєстратор має право на проведення нової акредитації і укладення нової Угоди з метою забезпечення неперервного процесу обслуговування Реєстрантів.

  1. 3.     ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН

3.1.    Адміністратор зобов’язується:

3.1.1.  Загальні обов’язки Адміністратора.

У відношенні всіх питань, що зачіпають права, зобов’язання або роль Реєстратора впродовж терміну дії даної Угоди Адміністратор:

1)    виконує свої обов’язки у відкритий та прозорий спосіб;

2)    не допускає безрозсудного обмеження конкуренції і, в можливій мірі, сприяє і заохочує здорову конкуренцію;

3)    не застосовує стандарти, політику, процедури або методи довільно, невиправдано або несправедливо і не виділяє Реєстратора особливим відношенням, якщо лише це не виправдано істотною і розумною причиною, за умов що ці дії не приводять до порушення чинного законодавства України про захист від недобросовісної конкуренції та про захист економічної конкуренції;

4)    гарантує, що буде переглядати на підставі незалежних досліджень алгоритми і процедури, в рамках яких Реєстратор здійснює свою діяльність, якщо такі алгоритми і процедури заважають розвитку ринку доменних імен і пов’язані безпосередньо з політиками або методами роботи Адміністратора;

5)    гарантує відсутність дій, направлених на безпідставне недотримання положень чинних Правил. Адміністратор залишає за собою право внесення змін в Правила, якщо це буде викликано необхідністю адаптації умов прийнятих нових організаційних або технічних стандартів Інтернет, або необхідністю внесення змін, направлених на розвиток ринку доменних імен України.

3.1.2.  Встановити для всіх Реєстраторів однаковий рівень фінансових, адміністративних та технічних умов надання послуги з проведення акредитації та здійснення діяльності на ринку доменних імен.

3.1.3.  Інформувати Реєстратора про наступні обставини протягом 10 (десяти) днів з дня їх настання: зміну назви, місцезнаходження, контактного телефону, факсу, та/або банківських реквізитів; зміну керівника підприємства або визначених контактних персон; зміну статусу платника податку на прибуток та/або платника ПДВ; зміну свідоцтва платника ПДВ; реорганізацію, припинення діяльності чи банкрутство Адміністратора.

3.2.    Реєстратор зобов’язується:

3.2.1.  Дотримуватися вимог чинних Правил.

3.2.2.  Утримуватися від дій, направлених на недобросовісну конкуренцію та/або порушення принципів захисту економічної конкуренції.

3.2.3.  Проводити адміністративну і технічну політику, направлену на розвиток та збереження стабільної і сталої роботи ринку доменних імен.

3.2.4.  Забезпечити наявність необхідних технічних і адміністративних ресурсів для виконання діяльності з реєстрації та підтримки функціонування доменних імен в домені .УКР.

3.2.5.  Відмовитися від всіх прав виняткової власності на елементи даних, що були отримані при реєстрації доменних імен в домені .УКР.

3.2.6.  Надавати необхідні дані Адміністратору під час проведення їм перевірок, а у разі необхідності, забезпечити доступ персоналу Адміністратора до відповідних предмету перевірки приміщень Реєстратора.

3.2.7.  Інформувати Адміністратора про наступні обставини протягом 10 (десяти) днів з дня їх настання: зміну назви, місцезнаходження, контактного телефону, факсу, та/або банківських реквізитів; зміну керівника підприємства або визначених контактних персон; зміну статусу платника податку на прибуток та/або платника ПДВ; зміну свідоцтва платника ПДВ; реорганізацію, припинення діяльності у якості реєстратора чи банкрутство.

3.2.8.  У разі припинення діяльності у якості реєстратора на ринку доменних імен  здійснювати всі можливі і доступні дії для трансферу своїх доменів до інших Реєстраторів таким чином, що мінімально вплине на Реєстрантів.

3.2.9.  Дотримуватись вимог Правил реєстрації та користування доменними іменами в домені .УКР, Технічного регламенту домену .УКР.

3.2.10.        Безумовно виконувати рішення Комісії з досудового вирішення доменних спорів.

3.3.    Адміністратор має право:

3.3.1.  Проводити перевірки діяльності Реєстратора згідно предмету виконання умов акредитації. Якщо Адміністратор прийняв рішення про проведення перевірки діяльності Реєстратора він попереджає його не менше ніж за один тиждень до початку перевірки.

3.3.2.  Здійснювати моніторинг діяльності Реєстратора в частині дотримання вимог чинних Правил.

3.3.3.  Проводити планові перевірки діяльності Реєстратора, що пов’язана з реєстраціями доменних імен не частіше ніж один раз в два роки. У разі виникнення неодноразових порушень з боку Реєстратора, Адміністратор може прийняти рішення про здійснення позапланової перевірки за виниклих обставин.

3.3.4.  За результатами перевірки Адміністратор при виявленні грубих порушень може прийняти рішення про тимчасове припинення акредитації Реєстратора або про позбавлення Реєстратора акредитації.

До грубих порушень, що можуть привести до тимчасового припинення акредитації, відносяться:

1)    виявлені одноразові дії, що привели до недобросовісної конкуренції та/або порушенню принципів захисту економічної конкуренції;

2)    виявлені збої в роботі Реєстратора, які призвели до неодноразових перерв у наданні сервісів Реєстрантам;

3)    неодноразове (більш 3 (трьох) раз впродовж календарного року) ухилення від здійснення оплати згідно договірних відносин Реєстратора при здійснені діяльності з реєстрацій доменних імен в домені .УКР;

4)    виявлені дії, що призводять до виникнення нестабільності у роботі інших Реєстраторів або Оператора реєстру.

3.4.    Реєстратор має право:

3.4.1.  Здійснювати діяльність у якості реєстратора на ринку доменних імен в домені .УКР.

3.4.2.  Укладати агентські договори с третіми особами щодо надання послуг з реєстрації доменних імен в домені .УКР. В даному випадку всю відповідальність перед Адміністратором за діяльність та наслідки діяльності третіх осіб несе Реєстратор.

3.4.3.  Надавати пропозиції Адміністратору щодо покращення роботи Реєстраторів та/або Оператора реєстру домену .УКР, а також пропозиції стосовно Правил реєстрації та користування доменними іменами та Технічного регламенту в домені .УКР.

3.4.4.  Проводити самостійні або спільні з іншими учасниками ринку рекламні акції в підтримку діяльності по реєстрації доменних імен в домені .УКР.

3.4.5.  Вимагати від Адміністратора проведення розслідувань відносно ознак порушень, що можуть бути скоєні учасниками ринку, відносно яких у Реєстратора виникають обґрунтовані підозри.

  1. 4.     УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1.    Оплата послуг за цією Угодою здійснюється на умовах, що визначені у Положенні про акредитацію Реєстраторів доменних імен в домені .УКР, яке є невід’ємною частиною цієї Угода, в сумі 2000 (дві тисячі) гривень .

  1. 5.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.    Сторони несуть взаємну відповідальність за часткове чи повне невиконання зобов’язань згідно даної Угоди.

5.2.    Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання перед третіми сторонами та по зобов’язанням третіх сторін.

5.3.    Реєстратор несе фінансову відповідальність за якісне та безперебійне обслуговування Реєстрантів.

5.4.    Сторони несуть відповідальність за підтримку стабільного та сталого функціонування ринку доменних імен. В разі, якщо Реєстратор приймає рішення про припинення діяльності у якості реєстратора на ринку доменних імен, він зобов’язаний в строк не менше, чим за 30 (тридцять) днів попередити про це Адміністратора.

Реєстратор може прийняти рішення про припинення діяльності у випадках коли Реєстратор:

1)    не бажає продовжувати акредитацію після закінчення дії даної Угоди;

2)    знаходиться в стані тимчасового припинення діяльності і не має можливості виправити ситуацію;

3)    позбавлений акредитації в результаті рішення Адміністратора.

В разі, якщо Реєстратор впродовж 10 (десяти) днів зі дня прийняття рішення про припинення діяльності не робитиме за цих обставин жодних реальних дій з реалізації необхідних трансферів або оголосить про неможливість передачі обслуговування своїх Реєстрантів іншим Реєстраторам  Адміністратор накладає штрафні санкції на Реєстратора у розмірі 25000 (двадцяти п’яти) тисяч гривень. Реєстратор зобов’язаний протягом 3 (трьох) днів після отримання відповідного рахунку від Адміністратора сплатити штрафні санкції у повному розмірі.

5.5.    Відповідальність за наслідки, що виникають з тимчасового припинення акредитації Реєстратора несе сам Реєстратор.

  1. 6.     СТРОК ДІЇ УГОДИ

6.1.    Угода набуває юридичної сили з моменту її підписання і діє 3 роки.

6.2.    Закінчення дії Угоди означає, що Реєстратор позбувся права здійснювати діяльність у якості реєстратора  на ринку доменних імен в домені .УКР.

6.3.    По закінченню дії Угоди, якщо Реєстрант бажає продовжити свою діяльність з надання послуг на ринку доменних імен, він повинен отримати нове рішення Адміністратора про акредитацію для чого знову здійснити процедуру акредитації й заключити нову Угоду.

  1. 7.     ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1.    Будь-які питання, що прямо не врегульовані даною Угодою, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

7.2.    Сторони намагаються розв’язати усі суперечності, що виникають з даної Угоди або мають відношення до неї, шляхом переговорів.

7.3.    Якщо Сторони не можуть вирішити спори або розв’язати суперечності, що виникають з даної Угоди або мають відношення до неї, шляхом переговорів, то такі спори або суперечності мають бути розглянуті в господарському суді.

  1. 8.     ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

8.1.    Дану Угоду складено у двох примірниках, українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

8.2.    Всі документи, на підставі яких виконується дана Угода  є такими, що складають невід’ємні частини Угоди.

8.3.    Всі виправлення та доповнення за текстом даної Угоди мають юридичну силу лише при взаємному їх погодженні Сторонами у кожному конкретному випадку.

8.4.    Усі зміни та Доповнення до даної Угоди вступають в силу з дати їх підписання Сторонами.

8.5.    Зміна форми власності або організаційної структури Сторін не є підставою для перегляду умов або розірвання даної Угоди.

8.6.    Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки за даною Угодою третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

8.7.    Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Угоди інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання або припинення дії Угоди передача зазначеної інформації третім особам, її оприлюднення або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмового погодження обох Сторін незалежно від причин і строку припинення Угоди.

8.8.    Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням Угоди, здійснюється рекомендованими листами, факсимільними повідомленнями, або за допомогою кур’єрського зв’язку за підписом уповноважених осіб Сторін.

8.9.    Усі попередні домовленості та листування втрачають силу після підписання даної Угоди.

  1. 9.     РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

9.1.    Загальні контакти з боку Адміністратора:

 

ПІБ

Телефон

 

Факс

e-mail

Адміністративні питання
Фінансові питання
Технічні питання

9.2.     Загальні контакти з боку Реєстратора:

 

ПІБ

Телефон

 

Факс

e-mail

Адміністративні питання
Фінансові питання
Технічні питання
Адміністратор: Реєстратор:
Об’єднання підприємств «Український мережевий інформаційний центр» ____________

« ____________»

Код ЄДРПОУ: ____________

МФО: ____________

П/р: ____________

в ____________« ____________» м. Київ

Свід. Плат. ПДВ: ____________

ІПН по ПДВ: ____________

Юр. адреса: ____________

Для листування: ____________

Тел./факс: _______________

Код ЄДРПОУ: ____________

МФО: ____________

П/р: ____________

в ____________« ____________» м. Київ

Свід. Плат. ПДВ: ____________

ІПН по ПДВ: ____________

Юр. адреса: ____________

Для листування: ____________

Тел./факс: _______________

____________

____________

М.П.

____________

____________

М.П.